Szkoda całkowita

wyjaśniamy, jak wygląda postępowanie w razie wystąpienia szkody całkowitej i konieczności zakończenia umowy.

Grupa Masterlease zapewnia szeroką gamę pojazdów zastępczych

Decyzja o szkodzie całkowitej

O zakwalifikowaniu szkody jako całkowitej decyduje Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Masterlease nie ma wpływu na tę decyzję, jest jedynie odbiorcą tej informacji.

Współczynnik do szkody całkowitej z tytułu ubezpieczenia wynosi:

 • dla polisy AC (AutoCasco) – 70%,
 • dla polisy OC (Odpowiedzialność Cywilna) sprawcy – 100%.

Kontakt

Kiedy wygaszana jest umowa leasingowa?

Umowa leasingowa może zostać wygaszona dopiero po stwierdzeniu szkody całkowitej przez ubezpieczyciela.

Co jest potrzebne do finalnego rozliczenia wygaszonej umowy?

Aby dokonać rozliczenia, musimy między innymi:

 • zamknąć proces likwidacji szkody,
 • skompletować wyposażenie i sprzedać samochód/wrak (otrzymać za niego należność),
 • zamknąć wszelkie sprawy rozliczeniowe.

Dopiero po wykonaniu powyższych czynności jesteśmy w stanie wykonać rozliczenie końcowe i poinformować Państwa, jaki jest ostateczny bilans.

Dzięki temu proces rozliczenia jest kompletny i nie wymaga ponownego otwierania w przyszłości.

Etapy likwidacji szkody całkowitej

Średni czas trwania procesu: 1-3 miesięcy.

Dokładamy starań, aby sprawy były zamykane możliwie jak najszybciej. Prosimy jednak pamiętać, że:

Jest to skomplikowany i wielowątkowy proces, który wymaga zgromadzenia dużej ilości dokumentów, wykonania dużej ilości czynności przez kilka podmiotów (także spoza Grupy Masterlease).

Wiele czynności jest wykonywanych przez podmioty niezależne od Masterlease (np. policja, prokuratura, sądy, ubezpieczyciel, rzeczoznawcy).

W rzadkich przypadkach zdarza się, że proces likwidacji szkody całkowitej trwa wiele miesięcy (np. z uwagi na czynności wyjaśniające prowadzone przez prokuraturę i sądy).

Tempo pracy partnerów zewnętrznych wyznacza nam możliwości zamykania kolejnych etapów postępowania.

Dokumentacja szkody przekazywana jest z Towarzystwa Ubezpieczeniowego (w skrócie: TU) do Masterlease w celu weryfikacji wyliczeń.

 • Weryfikacja dokumentacji szkody może potrwać nawet kilka dni.

 • W tym czasie, zgodnie z umową, pozostaje w mocy obowiązek płacenia rat leasingowych.
 • Jeżeli TU uzna szkodę całkowitą i umowa zostanie rozwiązana – wykonamy korektę nadpłaconych rat.

Masterlease weryfikuje dokumentację otrzymaną od ubezpieczyciela. W przypadku zaistnienia szkody całkowitej informuje pisemnie Klienta o zakończeniu umowy.

Jak wspomnieliśmy w punkcie 1 – z doświadczenia wiemy, że od zgłoszenia szkody do momentu orzeczenia szkody całkowitej przez Towarzystwo Ubezpieczeń może upłynąć nawet kilkadziesiąt dni.

Jak długo trwa obowiązek płacenia rat leasingowych?

Do momentu orzeczenia szkody całkowitej pozostaje w mocy umowa i obowiązek płacenia rat leasingowych. Gdy ubezpieczyciel uzna szkodę całkowitą i umowa zostanie rozwiązana, wykonamy korektę nadpłaconych rat.

Które faktury zostaną skorygowane?

W ramach finalnego rozliczenia wystawimy korekty faktur za raty leasingowe, których termin płatności przypadał po dacie szkody.

Po zablokowaniu umowy w systemach Grupy Masterlease, faktury za kolejne raty leasingowe nie będą wystawiane.

Prosimy pamiętać, że wszystkie elementy wyposażenia i dokumenty powinny wrócić do Masterlease.

W przeciwnym razie może wystąpić potrzeba obciążenia użytkownika kosztami ich odtworzenia (np. dorobienia kluczyków).

Szczególnie ważne jest przekazanie nam:

 • dowodu rejestracyjnego / pokwitowania zatrzymania dowodu przez policję,
 • książki serwisowej,
 • instrukcji,
 • dokumentów instalacji LPG (homologacja, certyfikat, książka serwisowa),
 • klucza zapasowego do pojazdu.

Zwrot pojazdu następuje:

 • w miejsce wskazane przez Masterlease – jeśli pojazd znajduje się poza siecią warsztatów współpracujących z Masterlease,
 • na koszt Klienta – jeżeli tuż po zaistnieniu szkody samochód nie został przewieziony do ww. warsztatów współpracujących z nami.

Pojazd, który uległ szkodzie całkowitej kierujemy do sprzedaży (aby możliwie najszybciej zakończyć sprawę i dokonać rozliczenia).

Dlatego, jeżeli podejrzewacie Państwo, że w samochodzie pozostały rzeczy osobiste, prosimy o ich niezwłoczne odebranie.

Po sprzedaży samochodu nie będzie już takiej możliwości.

 • Ten etap jest potrzebny do dalszego rozliczenia finansowego szkody i umowy leasingu.
 • Masterlease korzysta przede wszystkim z ofert sprzedaży przekazanych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.
 • Samochód za sprzedany uważamy po otrzymaniu pełnej kwoty należności.

Po sprzedaży samochodu następuje okres oczekiwania na zamknięcie rozliczenia.

Ta czynność może być pracochłonna, ponieważ muszą zostać zamknięte wszystkie elementy rozliczenia (sprzedaż samochodu, opłacenie należności, uzyskanie odszkodowania itp.).

Dopiero po ich zamknięciu i otrzymania wszelkich należnych kwot, jesteśmy w stanie zgłosić roszczenie z ubezpieczenia GAP.

Na tym etapie wszystkie dokumenty i kwoty (np. składowe wypłaconego odszkodowania) zostają podsumowane i możemy przystąpić do rozliczenia finansowego umowy.

Opłacona faktura sprzedaży pojazdu jest przekazywana do Towarzystwa Ubezpieczeniowego (TU) w celu uzyskania wypłaty odszkodowania.

Jeżeli nasz Klient posiada zawarte w Masterlease ubezpieczenie GAP:

 • Roszczenie do odszkodowania z tego tytułu możemy zgłosić do TU dopiero po otrzymaniu decyzji płatniczej z odszkodowania AC lub OC.
 • TU ma 30 dni na podjęcie decyzji.

Wszystkie uzyskane decyzje zostają podsumowane w celu dalszego rozliczenia finansowego umowy.

Finansowe rozliczenie umowy leasingu odbywa się zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Umowy, według wzoru:

 • dla umów bez ubezpieczenia GAP: K=A-(C+D+E)
 • dla umów z ubezpieczeniem GAP: K=A-(C+C1+D+E)

Składowe wyliczenia:

 • K to kwota rozliczenia – może być to kwota do zwrotu na rzecz Masterlease lub Klienta
 • A – to opłaty leasingowe oraz wykup, których termin wymagalności (zapłaty) przypadł już po dacie szkody. Raty (kapitał+ odsetki) w kwotach netto są sumowane i dyskontowane stopą procentową WIBOR 3 m-ce / 1 m-c i wraz z kwotą wykupu pojazdu, jaką Klient ma zapisaną w umowie stanową potocznie nazywane „dyskonto”.
 • C – odszkodowanie wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe
 • C1 – odszkodowanie wypłacone z ubezpieczenie GAP
 • D – kwota netto uzyskana ze sprzedaży pozostałości
 • E – kwota pomniejszająca zobowiązanie Klienta, zapisana w Załączniku nr 1 do umowy leasingu

Prosimy pamiętać, że:

 • Na ostateczną kwotę rozliczenia wpływ mają także saldo oraz ewentualne odsetki uwzględniane w ostatecznej kwocie rozliczenia.
 • Opłata wstępna a także opłaty zapłacone przez Klienta podczas trwania umowy nie podlegają zwrotowi.

Dopóki nie otrzymamy całkowitego rozliczenia polisy, nie jesteśmy w stanie podać Państwu szczegółów, ani prognozować, jaki jest wynik rozliczenia.

W wyniku wykonania rozliczenia opisanego w poprzednim punkcie, mamy dwa możliwe scenariusze rozliczenia:

Kwota do zwrotu na rzecz Klienta

 • Klient otrzymuje pismo finansowe rozliczenie umowy , w którym podana jest kwota do zwrotu.
 • Masterlease zwraca wskazaną kwotę w terminie 14 dni od daty otrzymania od Klienta pisma ze wskazaniem rachunku bankowego.

Kwota do zapłaty na rzecz Masterlease

Jest możliwa sytuacja, że pomimo posiadanej polisy (GAP), Klient otrzyma informację o kwocie do dopłaty.

Powodem mogą być zdarzenia, w których ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania z powodu niewypełnienia obowiązków ubezpieczonego (np. gdy ubezpieczony w momencie zdarzenia był pod wpływem alkoholu).

Dlatego prosimy zwrócić szczególną uwagę na poznanie i wypełnienie obowiązków nakładanych przez warunki polisy ubezpieczeniowej (AC / OC / GAP).

W przypadku, gdy występuje obowiązek zapłaty na rzecz Masterlease – Klient otrzymuje pismo (finansowe rozliczenie umowy), w którym wskazana jest kwota, numer konta bankowego i termin dokonania płatności.

Anulowany weksel jest zwracany na wniosek Klienta, po wcześniejszym uregulowaniu salda umowy.