Rozliczenie samochodu

Okres używania, przebieg, ponadnormatywne zużycie

Rozliczenie samochodu Okres używania, przebieg, ponadnormatywne zużycie

Proces rozliczenia pokontraktowego

Przyjęcie zwrotu samochodu skutkuje natychmiastowym rozpoczęciem procesu rozliczeniowego. Jego efektem jest potwierdzenie, czy umowa została zrealizowana w sposób uzgodniony przez Strony.

W trakcie obsługi rozliczenia nasi specjaliści zweryfikują, czy:

 • samochód został zwrócony terminowo,
 • przebieg mieści się w granicach przyznanego limitu kilometrów,
 • nie wystąpiło ponadnormatywne zużycie (uszkodzenia o charakterze nieakceptowalnym, z uwzględnieniem wytycznych Przewodnika Kierowcy i warunków umowy).

Dane kontaktowe

 1. Dział Zwrotu Samochodów
 2. tel. 58 340 4400 wewn. 4, a następnie opcja 2
 3. e-mail: dzs@masterlease.pl
 4. zapraszamy do kontaktu: poniedziałek – piątek w godz. 8-16.

Przed rozpoczęciem rozmowy prosimy o przygotowanie numeru rejestracyjnego lub numeru umowy oraz sygnatury dokumentu, który chcesz z nami omówić (jeżeli doszło już do zafakturowania opłat końcowych).

Po odnotowaniu zwrotu samochodu, natychmiast przystępujemy do realizacji procedur wskazujących na właściwy model rozliczenia Twojej umowy.

Okres używania

Twoja umowa została zawarta na czas określony: prosimy pamiętać o obowiązku terminowego zwrotu samochodu.

Ewentualne opóźnienia w zwrocie mogą skutkować naliczeniem opłat dodatkowych / kar umownych z tytułu bezumownego korzystania z pojazdu. Zasada kalkulacji wspomnianych opłat jest opisana w umowie.

Jeżeli chcesz ustalić, jak wygląda Twoja indywidualna sytuacja, prosimy o kontakt z Opiekunem Handlowym lub specjalistami w Dziale Zwrotu Samochodów.

Jeżeli chcesz skrócić okres obowiązywania umowy (a jej warunki przewidują taką możliwość), prosimy kierować się poniższymi wskazówkami.

Możesz przesłać nam oświadczenie woli i wskazać termin, w którym chcesz zakończyć współpracę i zwrócić samochód.

W przypadku, gdy warunki umowy nie wskazują na możliwość jej wcześniejszego zakończenia:

Opłata

 • Zależnie od warunków Twojej umowy (lub porozumienia) – za rozwiązanie jej przed upływem okresu na jaki została zawarta, występuje obowiązek uiszczenia opłaty (rozliczanej i fakturowanej przed lub po fizycznym zwrocie pojazdu).

Przebieg

 • W przypadku wcześniejszego zwrotu proporcjonalnie obniżymy dopuszczalny limit kilometrów.
 • W rozliczeniu uwzględnimy tylko rzeczywisty okres używania przez Ciebie samochodu. Szczegóły tego procesu odnajdziesz poniżej.

Zwrot terminowy nigdy nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Przyjmujemy, że wypełniasz warunki umowy, gdy dokonujesz zwrotu:

 • najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy lub
 • w granicach opisanej w umowie karencji w zwrocie.

Brak daty zwrotu w umowie

Jeżeli Twoja umowa lub jej załączniki nie wskazują precyzyjnej daty zakończenia współpracy, a jedynie okres obowiązywania podany w miesiącach:

 • konieczna jest weryfikacja, czy okres ten liczony jest od daty zawarcia umowy, czy podpisania protokołu wydania pojazdu.
 • Jeżeli chcesz się upewnić, że właściwie interpretujesz warunki umowy, zapraszamy Cię do kontaktu z nami.

Termin zwrotu w razie szkody komunikacyjnej, naprawy

 • Wystąpienie szkody komunikacyjnej nie zwalnia z obowiązku terminowego zwrotu samochodu.
 • Prosimy o kontakt, aby uzyskać dodatkowe wskazówki w przypadku niestandardowej sytuacji oraz zaplanować zwrot w trakcie naprawy szkodowej lub mechanicznej.
 • Na tej stronie znajdziesz więcej informacji o zwrocie samochodu.

Jeżeli dochodzi do opóźnienia w zwrocie samochodu (w stosunku do daty zakończenia umowy):

 • Będziemy zobowiązani do naliczenia opłaty dodatkowej z tytułu pokontraktowego używania pojazdu.
 • Zasady rozliczenia dokonywane są w oparciu o warunki umowy.

Jak uniknąć dodatkowych kosztów?

Jeżeli chcesz uniknąć dodatkowych kosztów związanych z opóźnieniem w zwrocie:

 • zadbaj o terminowe zgłoszenie samochodu do zdania,
 • w razie planowanego wydłużenia czasu korzystania z auta, skontaktuj się z Opiekunem Handlowym, aby aneksować umowę o interesujący Cię dodatkowy okres czasu.

Jak długo trwa proces rozliczeniowy?

Rozliczenie z tytułu opóźnienia w zwrocie kalkulowane jest w terminie nie dłuższym, niż do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu faktycznego zdania przez Ciebie pojazdu.

Jeżeli chcesz poznać wyniki takiej kalkulacji wcześniej, skorzystaj ze wsparcia Działu Zwrotu Samochodów.

Przebieg

Zasady rozliczenia przebiegu wynikają z treści umowy. Po zwrocie samochodu weryfikujemy, czy stan licznika (na moment zakończenia współpracy) jest zgodny z przyznanym do umowy limitem kilometrów.

Weryfikacja opiera się na:

 • sprawdzeniu zapisu protokołu wydania, w którym opisany został przebieg samochodu na moment przekazania go do Twojego używania oraz
 • protokołu zwrotu sporządzanego przez niezależnego rzeczoznawcę, który odebrał od Ciebie pojazd.

Pamiętaj, że wysokość opłat czynszowych oraz wartości końcowej przedmiotu umowy została skalkulowana z uwzględnieniem konkretnego limitu kilometrów.

Nadprzebieg

Jeżeli kończymy współpracę z potwierdzonym nadprzebiegiem, otrzymasz od nas fakturę VAT ze szczegółami kalkulacji:

 • przebieg początkowy i końcowy,
 • limit km,
 • stawka za 1 km nadprzebiegu,
 • wartość nadprzebiegu podana ilościowo i kwotowo.

Zwrot z tytułu niedobiegu

Twoja umowa może posiadać zapisy stanowiące, że przysługuje Ci zwrot z tytułu niedobiegu (w sytuacji, gdy nie został wykorzystany pełen limit kilometrów).

Oznacza to, że nieprzejechane kilometry mają konkretną wartość, która zostanie zwrócona na Twój rachunek bankowy zgodnie z warunkami kontraktu.

Chcesz zmienić limit kilometrów w umowie?

Jeżeli Twoja umowa jeszcze trwa i chcesz zmienić wartość zapisanego w jej treści limitu kilometrów (zwiększyć / zmniejszyć), skontaktuj się w tej sprawie z Opiekunem Handlowym i dopasuj warunki umowy do swoich potrzeb.

Ponadnormatywne zużycie

Jak uniknąć kosztów ponadnormatywnego zużycia?

Dbaj o udostępniony samochód w trakcie trwania umowy:

 • serwisuj go regularnie,
 • zgłaszaj wszelkie awarie i nieprawidłowości do Centrum Technicznego,
 • na bieżąco zgłaszaj szkody komunikacyjne w celu ewentualnego przejęcia odpowiedzialności finansowej za ich powstanie przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe (warunki i zasady zgłaszania szkód komunikacyjnych znajdziesz w Przewodniku Kierowcy i treści Twojej umowy).

Kiedy pojawia się ponadnormatywne zużycie?

Stwierdzamy je, gdy:

 • w samochodzie pojawiły się uszkodzenia nieakceptowalne (w oparciu o wytyczne Przewodnika Kierowcy) biorąc pod uwagę wiek oraz przebieg pojazdu na moment jego zwrotu,
 • dla których nie zgłosiłeś szkody lub
 • dla których ubezpieczyciel odmówił przejęcia odpowiedzialności.

Brak wyposażenia to także ponadnormatywne zużycie, dlatego prosimy pamiętać o zwrocie:

 • kompletnego fabrycznego wyposażenia,
 • dokumentów pojazdu,
 • uzupełnionej o wszystkie wpisy książki serwisowej, jeżeli została wydana w formie papierowej.

Klucze do pojazdu

 • Zwróć wszystkie wydane klucze do pojazdu.
 • Jeżeli stwierdzisz ich zaginięcie, poproś zawczasu nasze Centrum Techniczne o uzupełnienie braku.

Standardy wyliczeń zużycia

Nasz Przewodnik Kierowcy został sporządzony w oparciu o wyciąg z Przewodnika Zwrotu Pojazdów Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP). W jego tworzeniu uczestniczyli niezależni i uznani eksperci jak DEKRA Polska czy SGS Polska.

Rozliczenie ewentualnych opłat dodatkowych zostanie zrealizowane zgodnie:

 • ze standardami rynkowymi,
 • w oparciu o wiarygodne kalkulacje sporządzone przez niezależnego rzeczoznawcę,
 • z uwzględnieniem danych opartych o oprogramowanie eksperckie Eurotax / Audatex.

Tabela amortyzacji

Poniższą Tabelę Amortyzacji stosujemy w procesie rozliczenia pokontraktowego.

Ważną rolę odgrywają tu wiek i przebieg samochodu. Obniżamy należność z tytułu ponadnormatywnego zużycia o opisaną wartość procentową. Dzięki temu rozliczamy się po urealnieniu kosztów ewentualnych napraw lub wymiany elementów.

Oczywiście nie obciążymy Twojego konta również w sytuacji, w której:

 • Towarzystwo Ubezpieczeniowe przyjęło odpowiedzialność za zgłoszoną przez Ciebie szkodę oraz
 • udokumentowane uszkodzenie ma charakter akceptowalny zgodnie ze wskazówkami Przewodnika Kierowcy.

Tabela amortyzacji kosztów naprawy po zwrocie pojazdu w zależności od jego wieku lub przebiegu:

xtabela amortyzacji od wieku przebiegu 1536x483 1

W ciągu 2 tygodni od dnia fizycznego zwrotu samochodu możesz zwrócić się do Działu Zwrotu Samochodów o podsumowanie aktualnego statusu procesu rozliczeniowego.

 • Na tym etapie możemy udostępnić Raport techniczny samochodu sporządzony przez rzeczoznawcę wraz z szacunkowym kosztem naprawy uszkodzeń.
 • Jeżeli do tej pory zakończymy proces weryfikacji szkodowej, potwierdzimy precyzyjnie, które pozycje wymagają finalnego rozliczenia.

Uruchomiliśmy platformę, w której po otrzymaniu faktury VAT, samodzielnie ściągniesz ekspertyzę rzeczoznawcy i zestawienie rozpisanych kosztów ekspertyzy. Wystarczy kliknąć w link aktywny na drugiej stronie dokumentu rozliczeniowego.

Chcesz wiedzieć więcej?

Dodatkowe informacje znajdziesz w Przewodniku Kierowcy oraz filmie na naszym kanale YouTube.