Informacja dla osób powiązanych z Wnioskodawcą / Klientem jednej ze Spółek Grupy Masterlease

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych (ADO)

Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-308) przy ul. Polanki 4 („Spółka”) informuje, że wobec pozyskania przez Spółkę Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”), Spółka stała się i pozostaje administratorem tak pozyskanych danych osobowych.

Jeżeli na podstawie wniosku dojdzie do zawarcia umowy, administratorem będzie jedna ze Spółek, która zawrze umowę na podstawie rozpatrywanego wniosku, tj.:

Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000013870, o numerach: NIP 957-07-53-221 oraz REGON 191888626, kapitał zakładowy i wpłacony 23.817.680 zł, oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 tj. z dnia 2019.01.21 z późniejszymi zmianami),

lub

Futura Leasing S.A., z siedzibą w  Gdańsku przy ulicy Polanki 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000069348, o numerach: NIP 584-102-74-54 oraz REGON 190917030, kapitał zakładowy i wpłacony 1.689.320 zł, która posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118, tj. z dnia 2019.01.21 z późniejszymi zmianami),

lub

Masterlease Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000362287, o numerach: NIP 584-26-99-948 oraz REGON 221068509, kapitał zakładowy  7.905.000 zł, która posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118, tj. z dnia 2019.01.21 z późniejszymi zmianami),

lub

W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy, Administratorem pozostanie Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4.

Administrator zwany jest dalej: Spółką.

Państwa dane zostały przekazane do Spółki przez reprezentanta podpisującego wniosek w imieniu klienta lub reprezentanta, z którym są Państwo związani relacją istotną dla obsługi takiego wniosku (np. są Państwo pracownikiem, pełnomocnikiem, członkiem zarządu, wspólnikiem, współpracownikiem, kontrahentem, dostawcą, beneficjentem rzeczywistym, współmałżonkiem, użytkownikiem konta w Panelu Obsługi Klienta lub osobą wskazaną przez klienta jako osoba kontaktowe w kontekście rozpatrywanego wniosku lub użytkownikiem przedmiotu objętego umową, w razie jej zawarcia) („Klient”).

Zakres pozyskanych danych obejmuje zazwyczaj imiona, nazwiska, nazwę firmy, relacje, numery identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, inne dane wymagane obowiązującymi regulacjami prawnymi, przy czym w przypadku osób wskazanych przez Klienta jako osoby kontaktowe, zakres tych danych będzie zazwyczaj ograniczony do Państwa imienia i nazwiska, relacji oraz służbowych danych kontaktowych.

Spółka może również pozyskiwać, uzupełniać, weryfikować lub uaktualniać Państwa dane w oparciu o:

1. publicznie dostępne rejestry lub inne bazy, na wykorzystanie których przez Spółkę pozwalają przepisy obowiązującego prawa,

2. informacje na Państwa temat, w tym dane osobowe, posiadane przez inne spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.; podstawą wymiany danych w ramach tej Grupy w zakresie zarządzania ryzykiem, mogą być wymogi ustawowe lub uzasadnione interesy spółek objętych wymianą, w związku z obowiązującymi regulacjami prawa powszechnego.

Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem:

  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk,
  • adres e-mail: iodo@masterlease.pl.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny, zaś podstawą prawną ich przetwarzania są:

1. wymogi przedkontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby podjęcia na wniosek klienta działań przed planowaną do zawarcia Umową, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

2. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

3. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

4. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Cel przetwarzania danych

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Spółka przetwarza lub może przetwarzać Państwa dane w następujących celach:

1. w celu analizy możliwości zawarcia Umowy objętej złożonym przez Klienta wnioskiem – na podstawie wymogów przedkontraktowych,

2. w celu oceny wiarygodności Klienta oraz oceny ryzyka związanego z zawarciem Umowy– na podstawie wymogów przedkontraktowych,

3. w celu przewidywania zdolności Klienta do wykonania Umowy, której zawarcie jest rozpatrywane przez Spółkę, w tym poprzez budowanie i analizowanie profilu Klienta przez Spółkę i tworzenie prognoz – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,

4. w celu realizacji przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i realizacji obowiązków nałożonych na instytucje obowiązane, a w razie zawarcia umowy, także w celu przestrzegania przepisów prawa np. rozliczeń podatkowych – na podstawie wymogów ustawowych,

5. w celu wykonania Umowy, w razie jej zawarcia, w tym w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji dyspozycji Klienta np. cesji oraz zawarcia umów towarzyszących np. umowy nabycia przedmiotu leasingu, umowy zabezpieczającej wierzytelności Spółki – na podstawie wymogów kontraktowych,

6. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanych bezpośrednio lub pośrednio z Umową – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,

7. w celu kierowanego do Klienta marketingu produktów i usług Spółki (obejmujących w szczególności usługi finansowania, a także usługi z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego), w tym w niektórych przypadkach poprzedzonego zbudowaniem profilu Klienta i jego analizy przez Spółkę w okresie obowiązywania Umowy – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,

8. w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego lub innych dostępnych kanałów komunikacji – na podstawie wymogów przedkontraktowych lub kontraktowych lub na podstawie uzasadnionych wymogów administratora, w zależności od przedmiotu zapytania,

9. w celu umożliwienia korzystania z Panelu Obsługi Klienta eMaster, a także zarządzania uprawnieniami i dostępem do tego panelu– na podstawie wymogów kontraktowych,

10. w celach zapewnienia efektywności, legalności i bezpieczeństwa prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej oraz przetwarzania danych osobowych, w niektórych przypadkach związanego z budowaniem i analizą Państwa profilu– na podstawie uzasadnionych wymogów administratora.

Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów:

1. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych, albo

2. przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

Podmioty, którym mogą zostać ujawnione dane

Pozyskane dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – ujawnione innym niż Spółka podmiotom, tj.:

1. podmiotom z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., do której należy Spółka, których aktualny wykaz znajduje się na stronie pkobp.pl, w szczególności do PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi, przy al. Marszałka E. Śmigłego-Rydza 20 oraz PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, w celach:

a) administrowania zasobami personalnymi oraz prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej grupy kapitałowej, na warunkach ustalonych w umowach zawartych pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej,

b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A, wynikających z uprawnień podmiotów z tej grupy do wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom lub polegających na efektywnym zarządzaniu ryzykiem i prowadzeniu sprawozdawczości finansowej w ramach grupy kapitałowej, w związku z obowiązującymi przepisami powszechnymi.

W wyniku udostępnienia przedmiotowych danych przez Spółkę, podmiot z grupy kapitałowej otrzymujący te dane stanie się z chwilą ich otrzymania niezależnym administratorem i będzie przetwarzał te dane w celach wskazanych w niniejszym punkcie. W odniesieniu do PKO Leasing S.A. oraz PKO Banku Polskiego S.A., zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na stronach internetowych PKO Leasing S.A. oraz PKO Banku Polskiego S.A. w zakładkach dedykowanych ochronie danych (RODO).

2. Podmiotom z Grupy Kapitałowej Masterlease (których aktualny wykaz znajduje się na stronie masterlease.pl/grupa), w celu prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom, efektywnym zarządzaniu ryzykiem oraz prowadzeniu sprawozdawczości finansowej oraz obsługi umowy.

3. Współpracującym ze Spółką towarzystwom ubezpieczeniowym, ich agentom oraz reasekuratorom – w zakresie koniecznym do przygotowania kalkulacji warunków finansowych ubezpieczenia majątkowego lub osobowego oferowanego w związku z Umową – jeżeli taki obowiązek lub uprawnienie Spółki wynika z Umowy lub jest dopuszczalny na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, a także w przypadku wyrażenia przez Państwa stosownej zgody.

4. Agentowi ubezpieczeniowemu, brokerowi ubezpieczeniowemu i zakładom ubezpieczeń, – w celu przedstawienia oferty ubezpieczenia, zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, weryfikacji warunków umowy ubezpieczenia zawartych przez Spółkę na koszt Klienta w związku z Umową.

5. Podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi istotne do prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej, np. dostawcom usług IT lub operacyjnych, audytorom, doradcom (w tym doradcom prawnym), podmiotom zajmującym się windykacją należności a także odzyskiwaniem przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniającej odzyskanie przedmiotu umowy, rzeczoznawcom majątkowym, jak również brokerowi ubezpieczeniowemu, agentowi ubezpieczeniowemu oraz likwidatorom szkód komunikacyjnych (w celu weryfikacji warunków umowy ubezpieczenia w przypadku Państwa polisy oraz likwidacji szkody komunikacyjnej), a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

6. Dostawcom przedmiotów finansowanych w ramach zawieranych przez Państwa Umów oraz dostawcom usług serwisowych właściwych dla takich przedmiotów, jeżeli usługi takie zostały przewidziane w stosownej Umowie.

7. Uprawnionym podmiotom zgłaszającym uwiarygodnione roszczenie w związku z naruszeniem przez użytkownika przedmiotów leasingu przepisów ruchu drogowego lub zasad korzystania z odpłatnej infrastruktury drogowej i stref parkowania.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane z wykorzystaniem modeli analitycznych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu analizy ryzyka oraz w celach marketingowych.

Konsekwencją będzie możliwość zastosowania wobec Państwa uproszczonej ścieżki obsługi bądź wdrożenia rozwiązań wspierających obsługę zobowiązań, ochrona aktywów Spółki i jej interesariuszy lub przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Spółkę.

Prawo do dostępu i zmian

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do:

  • uzyskania dostępu do swoich danych,
  • ich sprostowania lub usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora, a także
  • przenoszenia danych osobowych.

W przypadku, jeżeli nie zgadzają się Państwo z treścią decyzji podjętej w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo do ponownego rozpatrzenia przedmiotu analizy, z uwzględnieniem dodatkowych, przedstawionych przez Państwa informacji oraz z udziałem merytorycznie właściwego przedstawiciela Spółki.

Prawa te mogą Państwo zrealizować przesyłając stosowne żądanie:

  • listownie na adres: ul. Polanki 4, 80- 308 Gdańsk lub
  • e- mailem na adres: odo@masterlease.pl.

Prawdo do złożenia skargi

Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

Przekazanie danych poza EOG

Informujemy, że może także zaistnieć konieczność przekazania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), wobec potencjalnej możliwości prowadzenia tam działalności przez niektórych z naszych dostawców lub audytorów będących odbiorcami danych.

W każdym takim wypadku, przed przekazaniem danych zadbamy jednak, aby w ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych nasi dostawcy lub audytorzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie tych podmiotów do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską oraz potwierdzenie występowania skutecznych mechanizmów egzekwowania ochrony danych, wymaganej przez prawo Unii Europejskiej.

Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii odpowiednich zabezpieczeń (środków ochrony), jakie stosujemy w związku z przekazywaniem Państwa danych poza EOG, kierując swoje zapytanie na w/w adres Inspektora Ochrony Danych.