Klauzula informacyjna Futura Leasing S.A., jako Administratora Danych Osobowych (ADO).

Informacja dla osób wskazanych przez kontrahenta

Futura Leasing S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-308), przy ul. Polanki 4 („Spółka”, „administrator”) informuje, że wobec pozyskania przez Spółkę Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”), Spółka stała się i pozostaje administratorem tak pozyskanych danych osobowych.

Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem rejestrowym Spółki lub pod adresem e-mail: iodo@masterlease.pl.

Państwa dane osobowe zostały udostępnione do Spółki przez kontrahenta zawierającego ze Spółką umowę handlową („Umowa”), z którym to podmiotem są Państwo związani relacją istotną dla obsługi takiej Umowy (np. są Państwo pracownikiem, pełnomocnikiem, członkiem zarządu, wspólnikiem, współpracownikiem lub osobą wskazaną przez kontrahenta jako osoba kontaktowa w kontekście realizowanej relacji) („Kontrahent”).

Zakres pozyskanych danych osobowych obejmuje zazwyczaj imiona, nazwiska, nazwę prowadzonej działalności, relacje, służbowe dane kontaktowe (np. adres, e-mail, telefon) lub inne dane wymagane obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Spółka może również pozyskiwać, uzupełniać, weryfikować lubi uaktualniać Państwa dane w oparciu o:

 1. publicznie dostępne rejestry, biura informacji gospodarczej oraz kredytowej lub inne bazy, na wykorzystanie których przez Spółkę pozwalają przepisy obowiązującego prawa,

 2. informacje na Państwa temat, w tym dane osobowe, posiadane przez inne spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.; podstawą wymiany danych w ramach tej Grupy w zakresie zarządzania ryzykiem, mogą być wymogi ustawowe lub uzasadnione interesy spółek objętych wymianą, w związku z obowiązującymi regulacjami prawa powszechnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może lub mogą być:

 1. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi osobowymi na potrzeby zawarcia lub wykonania zawartej Umowy- o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 2. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki- o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Cel przetwarzania danych

Spółka przetwarza lub może przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 1. w celu analizy możliwości przystąpienia do Umowy, a w przypadku pozytywnej oceny- także jej zawarcia– na podstawie wymogów kontraktowych,

 2. w celu zapewnienia przepływu informacji niezbędnego dla wykonania zawartej Umowy- na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,

 3. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanych bezpośrednio lub pośrednio z Umową– na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,

 4. w celu kierowanego do Kontrahenta marketingu produktów i usług Spółki (obejmujących w szczególności usługi finansowania, a także usługi z zakresu ubezpieczeń)– na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,

 5. w celach zapewnienia efektywności, legalności i bezpieczeństwa prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej oraz przetwarzania danych osobowych, w niektórych przypadkach związanego z budowaniem i analizą Państwa profilu – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora.

Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów:Pozyskane dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – ujawnione innym niż Spółka podmiotom, tj.:

 1. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych albo
 2. przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

Podmioty, którym mogą zostać ujawnione dane

Pozyskane dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – ujawnione innym niż Spółka podmiotom, tj.:

 1. Podmiotom z Grupy Kapitałowej Masterlease, których aktualny wykaz znajduje się na stronie masterlease.pl/grupa, w celu prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom, efektywnym zarządzaniu ryzykiem oraz prowadzeniu sprawozdawczości finansowej oraz obsługi Umowy;
 2. Podmiotom z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., do której należy Spółka, których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.pkobp.pl, w szczególności do PKO Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie lub PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, w celach:

  a) administrowania zasobami personalnymi oraz  prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej grupy kapitałowej, na warunkach ustalonych w umowach zawartych pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej,

  b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., wynikających z uprawnień podmiotów z tej grupy do wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom lub polegających na efektywnym zarządzaniu ryzykiem i prowadzeniu sprawozdawczości finansowej w ramach grupy kapitałowej, w związku z obowiązującymi przepisami powszechnymi,

  c) wskazanych w wyrażonych przez Państwa zgodach na przetwarzanie danych osobowych.

  W wyniku udostępnienia przedmiotowych danych osobowych przez Spółkę, podmiot z grupy kapitałowej otrzymujący te dane osobowe stanie się z chwilą ich otrzymania niezależnym administratorem i będzie przetwarzał te dane osobowe w celach wskazanych w niniejszym punkcie. W odniesieniu do PKO Leasing S.A. oraz PKO Banku Polskiego S.A., zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na stronie internetowej PKO Leasing S.A. oraz PKO Banku Polskiego S.A w zakładkach dedykowanych ochronie danych osobowych (RODO).

 3. Podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi istotne do prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej np. dostawcom usług IT lub operacyjnych, audytorom, doradcom, a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane wyłącznie w sposób zautomatyzowany.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora, a także przenoszenia danych osobowych.

Prawa te mogą Państwo zrealizować przesyłając stosowne żądanie listownie pod adresem rejestrowy Spółki lub e- mailem na adres: odo@masterlease.pl.

Prawo do złożenia skargi

Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

Przekazanie danych poza EOG

Informujemy, że może także zaistnieć konieczność przekazania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), wobec potencjalnej możliwości prowadzenia tam działalności przez niektórych z naszych dostawców lub audytorów będących odbiorcami danych osobowych.

W każdym takim wypadku, przed przekazaniem danych osobowych zadbamy jednak, aby w ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych nasi dostawcy lub audytorzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie tych podmiotów do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską oraz potwierdzenie występowania skutecznych mechanizmów egzekwowania ochrony danych osobowych, wymaganej przez prawo Unii Europejskiej.

Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii odpowiednich zabezpieczeń (środków ochrony), jakie stosujemy w związku z przekazywaniem Państwa danych osobowych poza EOG, kierując swoje zapytanie na ww. adres Inspektora Ochrony Danych