Regulamin Promocji „Promocja elastyczna” (od 2023.07)

(dalej jako: „Regulamin”)

1. Organizatorem Promocji „Promocja elastyczna” (dalej: „Promocja) jest Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000013870, kapitał zakładowy i wpłacony 23 817 680,00 PLN, o numerach NIP: 9570753221 oraz REGON 191888626, o numerze BDO: 000339900; która posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 tj. z dnia 2019.01.21 z późniejszymi zmianami) – dalej: Organizator.

2. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie
w okresie od dnia 01.07.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. (dalej: Okres Promocji).

3. Promocja skierowana jest do osób, które zawarły w Okresie Promocji:
a. umowę na okres od 24 do 48 miesięcy w ramach produktu realizowanego przez Organizatora (dalej: Umowa),
b. umowy najmu na okres od 25 do 48 miesięcy w ramach programu Abonament realizowanego przez Organizatora (dalej: Umowa Abonament).

4. W Promocji biorą udział pojazdy nowe oraz używane, tj. wszystkie pojazdy dostępne w ofercie przygotowanej przez Organizatora.

5. Promocja łączy się z innymi promocjami, dostępnymi na stronie internetowej masterlease.pl, którymi są objęte pojazdy wskazane w pkt. 4.

6. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (dalej: Uczestnik Promocji).

7. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

8. Uczestnik Promocji w Okresie Promocji może wziąć udział w Promocji jednorazowo zawierając Umowę lub Umowę Abonament dla jednego pojazdu.

9. Wzięcie udziału w Promocji nie wymaga od Uczestnika Promocji zakupu innych, nie wskazanych na stronie masterlease.pl, produktów lub usług ani spełnienia innych niż opisane w niniejszym Regulaminie warunków.

10. W przypadku zmiany warunków Umowy u lub Umowy Abonament polegającej na wydłużeniu okresu na jaki Umowa u lub Umowa Abonament została zawarta Promocja przestaje obowiązywać.

11. Przedmiotem Promocji jest zapewnienie Uczestnikowi Promocji przez Organizatora możliwości rozwiązania Umowy lub Umowy Abonament po upływie połowy podstawowego okresu na który została zawarta poprzez wypowiedzenie Umowy Leasingu lub Umowy Abonament z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia.

12. W przypadku wypowiedzenia Umowy Leasingu lub Umowy Abonament w trybie opisanym w pkt. 11 Organizator odstępuje od:
a) pobierania opłaty za dokonanie czynności niezbędne do rozwiązania Umowy Leasingu lub Umowy Abonament.

13. Oświadczenie o wypowiedzeniu w zależności od formy podpisania Umowy Leasingu lub Umowy Abonament Uczestnik Promocji powinien przesłać do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres oferta@masterlease.pl.

14. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Leasingu lub Umowy Abonament jest skuteczne pod warunkiem, że na dzień jego złożenia Uczestnik Promocji nie posiada zaległości w spłacie zobowiązań wobec Organizatora.

15. Organizator nie identyfikuje ryzyk podatkowych wynikających z wcześniejszego zakończenia umowy przed upływem 24 miesięcy, ale ostateczna decyzja powinna zostać podjęta przez Klienta po indywidualnej analizie skutków podatkowych.

16. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowieniami Umowy Leasingu lub Umowy Abonament, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują postanowienia Umowy Leasingu lub Umowy Abonament oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

18. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie masterlease.pl.

19. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji. Ogłoszenie o zmianie niniejszego Regulaminu zostanie podane do wiadomości na stronie internetowej, o której mowa w pkt 9 niniejszego Regulaminu z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej trzy dni kalendarzowe, z tym zastrzeżeniem, że zmiana niniejszego Regulaminu nie może wpływać negatywnie na prawa nabyte przez Uczestników Promocji.

20. Uczestnik Promocji przed przystąpieniem do Promocji powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Biorąc udział w Promocji Uczestnik Promocji potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w niniejszym Regulaminie.

21. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji można składać:
a) pisemnie na adres Organizatora: ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk,
lub
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres oferta@masterlease.pl,
lub
c) telefonicznie pod numerem 58 340 44 00 wew. 8 w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00 (opłata wg stawki operatora).

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich doręczenia do siedziby Organizatora. Organizator może poprosić Uczestnika Promocji o dodatkowe informacje lub dokumenty.

Uczestnik Promocji wnoszący reklamację otrzyma odpowiedź w tej samej formie, jak wniesiono reklamację (z tym zastrzeżeniem, że Organizator przekaże odpowiedź zapisaną co najmniej na trwałym nośniku).

Upływ terminu do składania reklamacji lub odmowa uwzględnienia reklamacji nie wyłącza uprawnienia Uczestnika Promocji do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub pozasądowej (szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).

22. Organizator jest administratorem danych osobowych rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”).

Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem:

  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prime Car Management. S.A. ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk,
  • adres e-mail: iodo@masterlease.pl.

Spółka przetwarza Państwa dane w związku z uczestnictwem w Promocji, na potrzeby przeprowadzenia Promocji.

Spółka może również pozyskiwać, uzupełniać, weryfikować lub uaktualniać Państwa dane w oparciu o:

1) publicznie dostępne rejestry, biura informacji gospodarczej oraz kredytowej lub inne bazy, na wykorzystanie których przez Spółkę pozwalają przepisy obowiązującego prawa lub wyrażona przez Państwa zgoda,

2) informacje na Państwa temat, w tym dane osobowe, posiadane przez inne spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.: podstawą wymiany danych w ramach tej Grupy może być Państwa zgoda, a w zakresie zarządzania ryzykiem, wymogi ustawowe lub uzasadnione interesy spółek objętych wymianą, w związku z obowiązującymi regulacjami prawa powszechnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny, zaś podstawą prawną ich przetwarzania są:

1) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

2) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki jako administratora, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Cel przetwarzania danych

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Spółka przetwarza lub może przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

1) w celu obsługi Państwa udziału w Promocji na zasadach opisanych w Promocji, w tym w celu obsługi zapytań i reklamacji,

2) w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanych bezpośrednio lub pośrednio z Promocją – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,

3) w celu marketingu produktów i usług Spółki (obejmujących w szczególności usługi finansowania, a także usługi z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego), w tym w niektórych przypadkach poprzedzonego zbudowaniem Państwa profilu i jego analizy przez Spółkę, w okresie Państwa udziału w Promocji – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora albo po zakończeniu Promocji lub – gdy Promocja nie odbyła się w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę w tym zakresie,

4) w celach zapewnienia efektywności, legalności i bezpieczeństwa prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej oraz przetwarzania danych osobowych, w niektórych przypadkach związanego z budowaniem i analizą Państwa profilu – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora.

Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez okres dłuższy wynikający z następujących terminów:

1) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych albo

2) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

Podmioty, którym mogą zostać ujawnione dane

Pozyskane dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – ujawnione innym niż Spółka podmiotom, tj.:

1) podmiotom z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., do której należy Spółka, których aktualny wykaz znajduje się na stronie pkobp.pl, w szczególności do PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi, przy al. Marszałka E. Śmigłego-Rydza 20 lub PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, w celach:

a) administrowania zasobami personalnymi oraz prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej grupy kapitałowej, na warunkach ustalonych w umowach zawartych pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej,

b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A, wynikających z uprawnień podmiotów z tej grupy do wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom lub polegających na efektywnym zarządzaniu ryzykiem i prowadzeniu sprawozdawczości finansowej w ramach grupy kapitałowej, w związku z obowiązującymi przepisami powszechnymi.

c) W wyniku udostępnienia przedmiotowych danych przez Spółkę, podmiotom z grupy kapitałowej otrzymujący te dane stanie się z chwilą ich otrzymania niezależnym administratorem i będzie przetwarzał te dane w celach wskazanych w niniejszym punkcie. W odniesieniu do PKO Banku Polskiego S.A., zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na stronie internetowej Banku w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).

2) podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi istotne do prowadzenia przez Organizatora działalności np. dostawcom usług IT lub operacyjnych, audytorom, doradcom (w tym doradcom prawnym), a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa,

a) podmiotom z Grupy Kapitałowej Masterlease (których aktualny wykaz znajduje się na stronie masterlease.pl/grupa) – każda z siedzibą przy ul. Polanki 4 w Gdańsku, w celu prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom, efektywnym zarządzaniu ryzykiem oraz prowadzeniu sprawozdawczości finansowej oraz obsługi Umowy,

b) podmiotom wskazanym w Regulaminie lub podmiotom będącym właścicielami pojazdów, które świadczą na rzecz Spółki usługi w zakresie obsługi Promocji.

Odmowa podania danych

Przetwarzanie Państwa danych przez Spółkę opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych uniemożliwia udział w Promocji.

Prawo do dostępu i zmian

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do:

  • uzyskania dostępu do swoich danych,
  • ich sprostowania lub usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora, a także
  • przenoszenia danych osobowych.

Prawa te mogą Państwo zrealizować przesyłając stosowne żądanie:
a) listownie pod adres: ul. Polanki 4, 80- 308 Gdańsk;
b) e- mailem pod adres: odo@masterlease.pl.

Prawo do złożenia skargi

Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

Przekazanie danych poza EOG

Informujemy, że może także zaistnieć konieczność przekazania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), wobec potencjalnej możliwości prowadzenia tam działalności przez niektórych z naszych dostawców lub audytorów będących odbiorcami danych.

W każdym takim wypadku, przed przekazaniem danych zadbamy jednak, aby w ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych nasi dostawcy lub audytorzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie tych podmiotów do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską oraz potwierdzenie występowania skutecznych mechanizmów egzekwowania ochrony danych, wymaganej przez prawo Unii Europejskiej.

Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii odpowiednich zabezpieczeń (środków ochrony), jakie stosujemy w związku z przekazywaniem Państwa danych poza EOG, kierując swoje zapytanie na w/w adres Inspektora Ochrony Danych.