Regulamin udostępniania logotypu

§ 1
Wstęp

1. Celem Regulaminu jest ochrona znaków towarowych korzystających z ochrony prawnej, zarejestrowanych na rzecz Spółki, przed ich wykorzystaniem w sposób sprzeczny z prawem lub naruszający pozytywny wizerunek i renomę oraz inne dobra osobiste i majątkowe uprawnionej Spółki.

2. Wszelkie prawa majątkowe, prawa autorskie oraz prawa pokrewne do Logotypów posiada Spółka w rozumieniu §2 pkt 1 Regulaminu.

3. Spółka może bezpłatnie udostępnić Logotyp  Wnioskodawcy na zasadach określonych w Upoważnieniu.  

4. Niniejszy Regulamin nie dotyczy udostępniania Logotypu innym spółkom z Grupy Masterlease oraz spółkom  z Grupy PKO Banku Polskiego S.A. – w tym zakresie stosuje się zasady ustalone indywidualnie między zainteresowanymi  podmiotami.

§ 2
Definicje

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Spółce – rozumie się przez to tę spółkę z Grupy Masterlease, która uzyskała ochronę prawną znaku towarowego;

2. Grupie Masterlease – rozumie się spółki Prime Car Management S.A., MasterRent24 Sp. z o.o.,  Futura Leasing S.A., Masterlease Sp. z o.o.;

3. Logotypie – rozumie się przez znak towarowy zarejestrowany przez Spółkę;

4. Wnioskodawcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składającą Wniosek;

5. Wniosku – rozumie się przez to wniosek stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu;

6. Upoważnieniu – rozumie się pisemne upoważnienie Spółki do korzystania z Logotypu uzyskane zgodnie z Regulaminem, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu;

7. Brandbooku– rozumie się księgę znaku opisującą podstawowe zasady graficzne wykorzystywania Logotypu.

8. Wizualizacji – rozumie się projekt materiału reklamowego niezależnie od jego formy (plik graficzny, video, audio) wykorzystujący Logotyp;

9. Regulaminie – rozumie się niniejszy regulamin.

 

§ 3
Korzystanie z Logotypu

1.  Korzystanie z  Logotypu jest uzasadnione w szczególności w celach reklamy i promocji usług świadczonych przez spółki Grupy Masterlease i/lub w celu informowania o współpracy Wnioskodawcy ze spółkami Grupy Masterlease i/lub w celu informowania o działalności spółek Grupy Masterlease na rynku krajowym i zagranicznym.

2. Podmiot zamierzający korzystać z Logotypu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przyjęcia (akceptacji) Regulaminu do stosowania poprzez złożenie podpisu na Wniosku.

3. Podmiot korzystający z Logotypu na podstawie uzyskanego Upoważnienia zobowiązany jest do zachowania warunków graficznych (w szczególności: proporcje wymiarów, kolorystyka, rozmieszczenie elementów, tło, itp.) oraz integralności informacji tekstowych w nich zawartych lub im towarzyszących, jak również do respektowania praw autorskich. Zasady korzystania z Logotypu  zawarte są w Brandbooku, który zostanie przekazany Wnioskodawcy  wraz z Upoważnieniem.

4. Używanie Logotypu polega w szczególności na:

a. umieszczaniu Logotypu na materiałach reklamowych tj. flagi, roll upy, ścianki reklamowe, gadżetach;
b. posługiwaniu się Logotypu w celu reklamy i promocji;
c. posługiwaniu się Logotypu w Internecie, a także w kanałach Social Media.

5. Wnioskodawca może używać Logotypu wyłącznie w sposób:

a. zgodny z Upoważnieniem;
b. zgodny z prawem, porządkiem publicznym, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego i niegodzący w dobre imię i wizerunek Grupy Masterlease;
c. niewprowadzający w błąd co do charakteru, przeznaczenia, pochodzenia, jakości i właściwości towarów oraz usług oznaczonych Logotypu;
d. nienaruszający praw majątkowych osób trzecich.

§ 4
Proces uzyskania Upoważnienia

1. Wnioskodawca  powinien być zweryfikowany przez Dyrektora Działu spółki z  Grupy Masterlease, z którym współpracuje.

2. Wnioskodawca przesyła Wniosek wg. wzoru (Załącznik nr1), do Dyrektora Działu  spółki Grupy Masterlease z którym współpracuje, a ten po weryfikacji przekazuje go wraz ze swoją rekomendacją na adres marketing@masterlease.pl.

3. Złożenie Wniosku oznacza akceptację Regulaminu.

4. Upoważnienie do korzystania z Logotypu (Załącznik nr 2) wydawane jest w formie dokumentowej.

5. Upoważnienie jest udzielane jednorazowo, na określony czas z możliwością jego przedłużenia na Wniosek Wnioskodawcy.

6. Wraz z Upoważnieniem Wnioskodawcy przekazywane są pliki graficzne Logotypu i odpowiedni Brandbook.

7. Wnioskodawca przed korzystaniem z Logotypu musi każdorazowo przedstawić Wizualizację do akceptacji Działu Marketingu, wysyłając ją na adres marketing@masterlease.pl. Do czasu uzyskania akceptacji Wizualizacji Wnioskodawca nie jest uprawniony do umieszczenia Logotypu w konkretnym materiale reklamowym.

8. Wszelka korespondencja między Spółką, a Wnioskodawcą będzie adekwatnie zabezpieczona według standardów przyjętych w Spółce.

9. Upoważnienie do korzystania z Logotypu nie jest równoznaczne ze zgodą na posługiwanie się nim w każdym materiale reklamowym bez uprzedniej akceptacji jego Wizualizacji.

§ 5
Postanowienia szczególne

1. Spółce  przysługuje prawo kontroli w zakresie prawidłowego korzystania z Logotypu.

2. Osobą upoważnioną do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących udostępniania Logotypów Grupy Masterlease jest Dyrektor ds. Marketingu i Ubezpieczeń Prime Car Management S.A..

3. Prawo do korzystania z Logotypu wygasa na skutek:

a. upływu czasu na który zostało udzielone Upoważnienie;
b. zrzeczenia się przez Wnioskodawcę prawa do korzystania z Logotypu;
c. zaprzestania przez Wnioskodawcę prowadzenia działalności wskazanej we Wniosku;
d. odwołania Upoważnienia.

4. Korzystanie z Logotypu po wygaśnięciu prawa do korzystania z niego jest niedozwolone. W takim przypadku Spółka może zażądać od Wnioskodawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1000 złotych za każdy dzień niedozwolonego korzystania. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wnioskodawcy z zapłaty odszkodowania w przypadku poniesienia przez Spółkę szkody w wysokości przewyższającej zapłaconą karę umowną.

5. Wnioskodawca  ma obowiązek  dbać, by Logotyp nie był wykorzystywany w sposób  sprzeczny z Regulaminem, w szczególności by nie były umieszczane w materiałach  naruszających prawo bądź grożących naruszeniem dóbr osobistych spółek Grupy Masterlease.

6. W żadnym przypadku, jakiekolwiek działanie z użyciem Logotypu nie może spowodować pogorszenia wizerunku spółek Grupy Masterlease lub jakiejkolwiek spółki z Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., bądź narazić te podmioty na utratę zaufania klientów bądź opinii publicznej.

7. Korzystanie z Logotypu przez podmioty nieupoważnione bądź w sposób sprzeczny z Regulaminem będzie uważane za naruszenie praw własności intelektualnej przysługujących  Spółce  i będzie sankcjonowane na drodze prawnej.

8. Regulamin wchodzi w życie 17  kwietnia 2023 roku.

9. Spółka do której składany jest Wniosek (Prime Car Management S.A., MasterRent24 Sp. z o.o.,  Futura Leasing S.A., Masterlease Sp. z o.o. każda z siedzibą w Gdańsku ul. Polanki 4) staje się administratorem danych osobowych rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”).

10. Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk, adres e-mail: iodo@masterlease.pl.

11. Spółka przetwarza Państwa dane w związku ze złożeniem Wniosku o udostępnienie Logotypu oraz korzystaniem z Logotypu.

12. Spółka może również pozyskiwać, uzupełniać, weryfikować lub uaktualniać Państwa dane w oparciu o:

a. publicznie dostępne rejestry, biura informacji gospodarczej oraz kredytowej lub inne bazy, na wykorzystanie których przez Spółkę pozwalają przepisy obowiązującego prawa lub wyrażona przez Państwa zgoda,

b. informacje na Państwa temat, w tym dane osobowe, posiadane przez inne spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.; podstawą wymiany danych w ramach tej Grupy może być Państwa zgoda, a w zakresie zarządzania ryzykiem, wymogi ustawowe lub uzasadnione interesy spółek objętych wymianą, w związku z obowiązującymi regulacjami prawa powszechnego.

13. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny, zaś podstawą prawną ich przetwarzania są:

a. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby rozpatrzenia Wniosku, podjęcia decyzji oraz wykonania działań związanych z uzyskaniem upoważnienia do korzystania z Logotypu, o których mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki jako administratora, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

14. Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Spółka przetwarza lub może przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

a. w celu obsługi Państwa Wniosku na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym w celu obsługi zapytań i reklamacji,

b. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanych bezpośrednio lub pośrednio z  – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,

c. w celu marketingu produktów i usług Spółki, w tym w niektórych przypadkach poprzedzonego zbudowaniem Państwa profilu i jego analizy przez Spółkę, w okresie korzystania przez Państwa z Logotypu  – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora albo po zakończeniu okresu korzystania z Logotypu  w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę w tym zakresie,

d. w celach zapewnienia efektywności, legalności i bezpieczeństwa prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej oraz przetwarzania danych osobowych, w niektórych przypadkach związanego z budowaniem i analizą Państwa profilu – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,

15. Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez okres dłuższy wynikający z następujących terminów:

a. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych albo
b. przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

16. Pozyskane dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – ujawnione innym niż Spółka podmiotom, tj.:

a. podmiotom z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., do której należy Spółka, których aktualny wykaz znajduje się na stronie pkobp.pl, w szczególności do PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi, przy al. Marszałka E. Śmigłego-Rydza 20 lub PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, w celach:

1)  administrowania zasobami personalnymi oraz prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej grupy kapitałowej, na warunkach ustalonych w umowach zawartych pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej,

2) realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A, wynikających z uprawnień podmiotów z tej grupy do wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom lub polegających na efektywnym zarządzaniu ryzykiem i prowadzeniu sprawozdawczości finansowej w ramach grupy kapitałowej, w związku z obowiązującymi przepisami powszechnymi,

W wyniku udostępnienia przedmiotowych danych przez Spółkę, podmiotom z grupy kapitałowej otrzymujący te dane stanie się z chwilą ich otrzymania niezależnym administratorem i będzie przetwarzał te dane w celach wskazanych w niniejszym punkcie. W odniesieniu do PKO Banku Polskiego S.A., zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na stronie internetowej Banku w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).

b. podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi istotne do prowadzenia przez Spółkę działalności np. dostawcom usług IT lub operacyjnych, audytorom, doradcom (w tym doradcom prawnym), a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa,

c. podmiotom z Grupy Kapitałowej Masterlease (których aktualny wykaz znajduje się na stronie masterlease.pl/grupa) – każda z siedzibą przy ul. Polanki 4 w Gdańsku, w celu prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom, efektywnym zarządzaniu ryzykiem oraz prowadzeniu sprawozdawczości finansowej oraz obsługi kwestii korzystania z Logotypu,

17. Przetwarzanie Państwa danych przez Spółkę opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych uniemożliwia złożenie Wniosku.

18. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora, a także przenoszenia danych osobowych.

Prawa te mogą Państwo zrealizować przesyłając stosowne żądanie:
– listownie pod adres: ul. Polanki 4, 80- 308 Gdańsk; lub
– e- mailem pod adres: odo@masterlease.pl.

Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

19. Informujemy, że może także zaistnieć konieczność przekazania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), wobec potencjalnej możliwości prowadzenia tam działalności przez niektórych z naszych dostawców lub audytorów będących odbiorcami danych. W każdym takim wypadku, przed przekazaniem danych zadbamy jednak, aby w ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych nasi dostawcy lub audytorzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie tych podmiotów do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską oraz potwierdzenie występowania skutecznych mechanizmów egzekwowania ochrony danych, wymaganej przez prawo Unii Europejskiej. Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii odpowiednich zabezpieczeń (środków ochrony), jakie stosujemy w związku z przekazywaniem Państwa danych poza EOG, kierując swoje zapytanie na w/w adres Inspektora Ochrony Danych.