pcm

Akcjonariat, struktura, kierownictwo

Informacje dotyczące Prime Car Management S.A. oraz Grupy Masterlease


Akcjonariat

Właścicielem 100% akcji spółki Prime Car Management S.A. jest spółka PKO Leasing S.A.

Struktura Grupy

W skład Grupy Masterlease, której spółką dominującą jest Prime Car Management S.A., oprócz jednostki dominującej, wchodzą następujące spółki: Futura Leasing S.A., Masterlease Sp. z o.o. oraz MasterRent24 Sp. z o.o.


Władze Spółki

Zarząd Prime Car Management S.A.

 • Tomasz Jabłoński – Prezes Zarządu spółek z Grupy Masterlease – Prime Car Management S.A., Futura Leasing S.A., Masterlease Sp. z o.o., MasterRent24 Sp. z o.o.
 • Tomasz Kulesza – Wiceprezes Zarządu spółek z Grupy Masterlease – Prime Car Management S.A., Masterlease Sp. z o.o., MasterRent24 Sp. z o.o.

Podział zadań i odpowiedzialności
Członków Zarządu Grupy Masterlease

Prezes Zarządu – Tomasz Jabłoński kieruje pracami Zarządu, przy czym szczególne uprawnienia Prezesa Zarządu w tym zakresie określa regulamin Zarządu. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Prezesowi podlegają:

 • Dział Współpracy z Bankiem,
 • Dział Zakupów i Rozwoju,
 • Departament Master1,
 • Departament Sieci Sprzedaży,
 • Dział MasterRent24 i Logistyka,
 • Departament Sprzedaży Korporacyjnej.

Wiceprezes Zarządu – Tomasz Kulesza jest odpowiedzialny za obszar integracji spółek z Grupy Masterlease oraz PKO Leasing. Wiceprezesowi podlegają:

 • MasterRent24 i Logistyka,
 • Pion Remarketingu Master1,
 • Pion Sieci Sprzedaży,
 • Pion Sprzedaży Korporacyjnej.

Rada Nadzorcza

 • Paweł Pach – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Jarosław Brzuzy – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Radosław Drozd – Członek Rady Nadzorczej
 • Olga Wlazło – Członek Rady Nadzorczej

Komitet audytu

 • Radosław Drozd – Członek Komitetu Audytu

Komitet strategii

 • Paweł Pach – Przewodniczący Komitetu Strategii
 • Jarosław Brzuzy – Członek Komitetu Strategii
 • Olga Wlazło – Członek Komitetu Strategii