Aktualności

Prime Car Management

Prime Car Management aktualności

Informacja z dnia 2020.10.29

Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Spółka Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-308) przy ul. Polanki 4, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000013870, NIP 9570753221, kapitał zakładowy 23.817.680 zł (w całości wpłacony), czyniąc zadość obowiązkowi wynikającemu z art. 16 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) („Ustawa”) wzywa po raz drugi akcjonariuszy Prime Car Management S.A. do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki w Gdańsku (80-308) przy ul. Polanki 4 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00 – 15.00 w celu ich dematerializacji i zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie.

Złożenie dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) zostanie potwierdzone przez Spółkę pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.


Informacja z dnia 2020.09.29

Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Spółka Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-308) przy ul. Polanki 4, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000013870, NIP 9570753221, kapitał zakładowy 23.817.680 zł (w całości wpłacony), czyniąc zadość obowiązkowi wynikającemu z art. 16 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) („Ustawa”) wzywa akcjonariuszy Prime Car Management S.A. do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki w Gdańsku (80-308) przy ul. Polanki 4 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00 – 15.00 w celu ich dematerializacji i zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie.

Złożenie dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) zostanie potwierdzone przez Spółkę pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.