GAP (AWP / ACASTA)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Group 468

Załącznik nr 3 do Generalnej Umowy Ubezpieczenia nr 100.155 z dnia 30 marca 2018 roku zawartej pomiędzy AWP P&C S.A. Oddział w Polsce a Prime Car Management S.A. – SWU.

Informacja do szczególnych warunków ubezpieczenia

„Masterlease GAP” zgodnie z art. 17 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Rodzaj informacjiNr zapisu SWU
1. Przestanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia.§2, §5, §7, §8
2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia§ 5 ust. 2-3, § 7 ust. 4,
§ 9 ust. 10, § 11, §12

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Masterlease GAP

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia „Masterlease GAP (dalej „SWU”), mają zastosowanie do Umowy, zawartej między AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (dalej „Ubezpieczyciel”) a Prime Car Management S.A. (dalej „Ubezpieczający”).

2. Użyte w niniejszych SWU określenia oznaczają:

1) Certyfikat ubezpieczenia – dokument potwierdzający objęcie Pojazdu ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy wystawiony przez Ubezpieczyciela;

2) Data Szkody całkowitej – data wystąpienia całkowitego zniszczenia lub kradzieży ubezpieczonego Pojazdu, w wyniku której w ramach Ubezpieczenia AC lub Ubezpieczenia OC, zostało wypłacone odszkodowanie z tytułu Szkody całkowitej;

3) Okres eksploatacji – okres liczony od daty pierwszej rejestracji Pojazdu do dnia objęcia Pojazdu ochroną ubezpieczeniową;

4) Odszkodowanie AC – kwota wypłacona z tytułu całkowitego zniszczenia lub kradzieży Pojazdu w ramach Ubezpieczenia AC;

5) Odszkodowanie OC – kwota wypłacona z tytułu całkowitego zniszczenia Pojazdu w ramach Ubezpieczenia OC;

6) Pojazd – pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, dopuszczony do ruchu na drogach publicznych, posiadający ważne badanie techniczne, zaopatrzony w polskie numery rejestracyjne;

7) Utrata wartości Pojazdu – z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 1, jest to różnica pomiędzy Wartością Pojazdu a wyższą z kwot:
a) odszkodowania wypłaconego z tytułu Szkody całkowitej w ramach Ubezpieczenia AC lub Ubezpieczenia OC;
b) Wartości rynkowej pojazdu aktualnej na dzień zaistnienia Szkody całkowitej;

8) Szkoda całkowita – zdarzenie obejmujące kradzież ubezpieczonego Pojazdu lub jego całkowite zniszczenie w takim stopniu, że koszty naprawy wyliczone według cen nowych części oryginalnych producenta Pojazdu (bez naliczania amortyzacji) i wymiaru koniecznej robocizny wskazanych w programie AUDATEX oraz cen robocizny w autoryzowanych przez producenta Pojazdu zakładach naprawczych, określone z uwzględnieniem podatku VAT przekraczają 70% Wartości rynkowej Pojazdu z dnia zaistnienia szkody, uniemożliwiające dalsze użytkowanie ubezpieczonego Pojazdu, w wyniku którego:
a) nastąpiło przekazanie praw własności do Pojazdu na rzecz Ubezpieczyciela AC lub Ubezpieczyciela OC z jednoczesną wypłatą odszkodowania, którego wysokość odpowiada Wartości rynkowej Pojazdu lub
b) Ubezpieczyciel AC lub Ubezpieczyciel OC Pojazdu wypłaci/ odszkodowanie wyliczone jako różnica pomiędzy Wartością rynkową Pojazdu, a wartością pozostałości powypadkowych;

9) Świadczenie dodatkowe – świadczenie polegające na refundacji Ubezpieczonemu po Szkodzie całkowitej – z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 3 i § 5 ust. 2 – 10% wartości ubezpieczonego Pojazdu;

10) Ubezpieczający – Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Polanki 4 (80-308), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000013870, posiadająca nadany numer REGON: 191888626, NIP: 9570753221;

11) Ubezpieczenie AC – umowa ubezpieczenia autocasco, obejmująca ryzyko całkowitego zniszczenia oraz kradzieży Pojazdu;

12) Ubezpieczenie OC – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;

13) Ubezpieczyciel AC – ubezpieczyciel, inny niż Ubezpieczyciel, posiadający zezwolenie do zawierania umów ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z którym zostało zawarte Ubezpieczenie AC Pojazdu;

14) Ubezpieczyciel OC – ubezpieczyciel, inny niż Ubezpieczyciel, posiadający zezwolenie do zawierania umów ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z którym zostało zawarte Ubezpieczenie OC pojazdu;

15) Ubezpieczyciel – spółka pod firmą AWP P&C S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewskiej 50b, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000189340. działająca na podstawie zezwolenia udzielonego przez francuski organ nadzoru L’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), Banque de France;

16) Umowa – Generalna Umowa Ubezpieczenia nr 100.155, zawarta między Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym, do której mają zastosowanie niniejsze SWU;

17) Wartość Pojazdu – wartość wynikająca z dokumentu zakupu lub odpowiadająca sumie ubezpieczenia z Ubezpieczenia AC Pojazdu, uwzględniająca wyposażenie fabryczne lub wyposażenie dodatkowe oferowane przez producenta, importera lub sprzedawcę Pojazdu;

18) Wartość rynkowa Pojazdu – ustalona przez Ubezpieczyciela wartość, wynikająca z notowań rynkowych pojazdu danej marki, typu i roku produkcji, zawartych w katalogu EUROTAX GLASS’S – Informator Rynkowy lub Info – Expert, uwzględniająca wyposażenie dodatkowe, przebieg, stan techniczny oraz sposób użytkowania pojazdu, aktualna na dzień wystąpienia Szkody całkowitej.

 

§2
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

 

1. Ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszych SWU objęte są:

1) Utrata wartości Pojazdu, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 7);

2) Świadczenie dodatkowe, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 9), z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 3; w przypadku wystąpienia Szkody całkowitej, zaistniałej na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów EFTA.

2. W razie zajścia zdarzenia przewidzianego w § 2 ust. 1 pkt. 1) odpowiedzialność Ubezpieczyciela polega na wypłacie Ubezpieczonemu odszkodowania w wysokości i na zasadach określonych w § 9 niniejszych SWU.

3. Realizacja przez Ubezpieczyciela Świadczenia dodatkowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2), nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

1) Szkoda całkowita w Pojeździe wystąpiła w okresie pierwszych 12 miesięcy eksploatacji Pojazdu, liczonych od daty pierwszej rejestracji Pojazdu;

2) Ubezpieczyciel nie wypłacił i nie będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania za Utratę wartości Pojazdu na podstawie niniejszych SWU.

 

§3
Ochrona ubezpieczeniowa

 

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Ubezpieczycielowi i Ubezpieczającemu przysługuje prawo jej rozwiązania z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, złożonego drugiej stronie na piśmie, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, iż w przypadku wydania przez właściwy organ nadzoru decyzji, postanowienia lub orzeczenia uniemożliwiającego Ubezpieczycielowi prowadzenie działalności Umowa wygasa w dniu uprawomocnienia się takiej decyzji, postanowienia lub orzeczenia.

2. Wypowiedzenie należy przesłać w formie pisemnej listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, na ostatni znany adres odpowiednio Ubezpieczyciela lub Ubezpieczającego.

3. Ubezpieczający jest zobowiązany zgłosić do Ubezpieczyciela Pojazd do ochrony w ramach Umowy, w trybie uzgodnionym w Umowie.

4. Objęcie Pojazdu ochroną ubezpieczeniową potwierdzane jest Certyfikatem ubezpieczenia.

5. Ochroną w ramach Umowy obejmowany jest Pojazd pod warunkiem spełnienia przez Ubezpieczającego wymogu, o którym mowa w ust. 6.

6. Ubezpieczający zobowiązany jest w całym okresie ochrony udzielanej na podstawie niniejszych SWU do posiadania ważnego Ubezpieczenia AC Pojazdu.

7. Na podstawie niniejszych SWU ochroną w ramach Umowy nie są obejmowane Pojazdy:

1) których Okres eksploatacji jest dłuższy niż 6 lat (72 miesiące);

2) których wartość jest wyższa niż 500.000 zł;

3) które nie są objęte Ubezpieczeniem AC w dniu objęcia ochroną w ramach Umowy;

4) nie posiadających ważnego badania technicznego poświadczonego wpisem do dowodu rejestracyjnego;

5) które nie są wymienione w katalogu EUROTAX GLASS’S- Informator Rynkowy;

6) które będą używane do nauki jazdy, w wyścigach, rajdach, konkursach, jazdach testowych i szkoleniowych, terenowych i treningów do takich jazd bądź będą przeznaczone do odpłatnego przewozu osób lub krótkoterminowego wynajmu rent a car;

7) specjalnych, należących do służb ratunkowych, mundurowych (np. policji, wojska, straży pożarnej, straży miejskiej, straży granicznej, służby celnej) i agencji ochrony.

 

§4
Początek odpowiedzialności Ubezpieczyciela

 

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w odniesieniu do każdego Pojazdu rozpoczyna się od dnia wskazanego Certyfikacie ubezpieczenia, pod warunkiem terminowego opłacenia całości składki ubezpieczeniowej, jednak nie wcześniej niż po spełnieniu przez Ubezpieczającego wymogu określonego w § 3 ust. 5 i 6 niniejszych SWU.

 

§5
Suma ubezpieczenia

 

1. Suma ubezpieczenia dla Utraty wartości Pojazdu, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 7) wynosi maksymalnie:

1) 80.000 zł – dla Pojazdów o wartości od 150.001 zł do 250.000 zł i okresach ochrony od 48 do 60 miesięcy;

2) 60.000 zł – dla pozostałych Pojazdów o wartości nieprzekraczającej 250.000 zł i okresach ochrony od 12 do 60 miesięcy;

3) 100.000 zł – dla Pojazdów o wartości od 250.001 zł do 500.000 zł i okresach ochrony od 12 do 60 miesięcy.

2. Suma ubezpieczenia dla Świadczenia dodatkowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 9) wynosi maksymalnie 5.000 zł.

3. Sumy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

 

§6
Składka ubezpieczeniowa

 

Wysokość składki ubezpieczeniowej, sposób i terminy jej płatności zostały określone w Umowie.

 

§7
Obowiązki Ubezpieczającego w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy

 

1. W czasie trwania Umowy, Ubezpieczający jest obowiązany niezwłocznie poinformować Ubezpieczyciela, w formie pisemnej, o zmianie przeznaczenia Pojazdu lub zaistnieniu innych okoliczności wyłączających odpowiedzialność Ubezpieczyciela.

2. W przypadku zbycia Pojazdu prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie przechodzą na nabywcę. Ubezpieczający winien pisemnie, w terminie 7 dni od daty sprzedaży Pojazdu, poinformować o tym fakcie Ubezpieczyciela.

3. Ubezpieczający zobowiązany jest do zawierania umów Ubezpieczenia AC, obejmujących ryzyko całkowitego zniszczenia oraz kradzieży Pojazdu, obowiązujących w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie niniejszych SWU.

4. Jeżeli niedopełnienie przez Ubezpieczającego obowiązków określonych w § 7 miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, Ubezpieczyciel uprawniony jest do odmowy wypłacenia odszkodowania lub jego zmniejszenia.

 

§8
Obowiązki Ubezpieczonego w razie wystąpienia szkody

 

1. Ubezpieczony niezwłocznie po dniu, w którym dokonano kradzieży Pojazdu lub powzięciu informacji o zakwalifikowaniu szkody z Ubezpieczenia AC lub OC sprawcy jako Szkody całkowitej powiadamia Ubezpieczyciela pod numerem:
tel. (48 22) 591 95 19, fax. (48 22) 522 25 24
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ptu@mondial-assistance.pl
celem poinformowania o zaistnieniu szkody oraz podania następujących informacji:

1) numer Certyfikatu ubezpieczenia,

2) numer rejestracyjny Pojazdu;

3) numer VIN Pojazdu;

4) nr polisy Ubezpieczenia AC;

5) nazwę Ubezpieczyciela AC lub Ubezpieczyciela OC;

6) Datę Szkody całkowitej;

7) przyczynę Szkody całkowitej (kradzież, zniszczenie Pojazdu).

2. Ubezpieczyciel po otrzymaniu od Ubezpieczonego powiadomienia o Szkodzie całkowitej, wysyła do Ubezpieczonego formularz zgłoszenia szkody.

3. Po wypłacie odszkodowania z tytułu Szkody całkowitej przez Ubezpieczyciela AC lub Ubezpieczyciela OC, Ubezpieczony zobowiązany jest przesłać do Ubezpieczyciela podpisany i prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia szkody.

4. Do pisemnego zgłoszenia szkody, o którym mowa w ust. 3, Ubezpieczony zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:

1) kserokopię polisy Ubezpieczenia AC, ważnej w dniu wystąpienia Szkody całkowitej;

2) kserokopię postanowienia o umorzeniu postępowania, jeśli przyczyną szkody była kradzież Pojazdu;

3) dokument potwierdzający Szkodę całkowitą lub kradzież Pojazdu sporządzony przez Ubezpieczyciela AC lub Ubezpieczyciela OC i zawierający co najmniej następujące dane: Wartość rynkową pojazdu przyjętą do kalkulacji Szkody całkowitej, szczegółowe rozliczenie Szkody całkowitej;

4) dokument potwierdzający wysokość odszkodowania wypłaconego z tytułu Szkody całkowitej lub kradzieży.

5. Na wezwanie Ubezpieczyciela, Ubezpieczający zobowiązany jest do udzielenia Ubezpieczycielowi pełnomocnictwa do zapoznania się z aktami szkody prowadzonej przez Ubezpieczyciela AC lub Ubezpieczyciela OC.

 

§9
Zasady ustalania i wypłaty odszkodowań

 

1. Ubezpieczyciel ustala wysokość odszkodowania zgodnie z postanowieniami SWU.

2. Wysokość odszkodowania ustalonego na podstawie niniejszych SWU, nie może być wyższa niż maksymalne sumy ubezpieczenia, o których mowa w § 5 niniejszych SWU.

3. Odszkodowanie jest płatne w złotych polskich.

4. Odszkodowanie wypłacane jest Ubezpieczającemu po weryfikacji szkody na podstawie otrzymanych informacji i dokumentów, o których mowa w § 8, z zastrzeżeniem terminów, o których mowa w ust. 7 i 8.

5. Ubezpieczony ma obowiązek na wezwanie Ubezpieczyciela udostępnić również inne dokumenty, które Ubezpieczyciel uzna za niezbędne do ustalenia wysokości odszkodowania bądź zasadności roszczenia.

6. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonych przez Ubezpieczonego dokumentów oraz zasięgnięcia opinii rzeczoznawców.

7. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia szkody oraz dokumentów, o których mowa w §8.

8. Jeżeli w terminie określonym w ust. 7 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od chwili, gdy przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności byłoby możliwe.

9. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje, Ubezpieczyciel informuje o tym Ubezpieczającego na piśmie, wskazując na okoliczności i podstawę prawną uzasadniające odmowę wypłaty odszkodowania.

10. Udzielenie przez Ubezpieczającego informacji niezgodnych z prawdą lub niekompletnych stanowi podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania o ile informacje te miały wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia objętego Umową.

11. W wartości odszkodowania nie uwzględnia się podatku VAT, jeżeli Ubezpieczony jest płatnikiem tego podatku i ma możliwość jego odliczenia.

 

§10
Koniec odpowiedzialności Ubezpieczyciela

 

1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się w odniesieniu do danego Pojazdu:

1) z upływem ostatniego dnia wskazanego w Certyfikacie ubezpieczenia chyba, że stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed tym terminem z innych przyczyn;

2) z dniem wypłaty odszkodowania, co jest równoznaczne z wykorzystaniem ochrony ubezpieczeniowej;

3) z dniem rozwiązania umowy Ubezpieczenia AC;

4) z dniem wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej, w sytuacjach opisanych w ust. 2 oraz innych postanowieniach niniejszych SWU;

5) z dniem odstąpienia od Umowy ubezpieczenia, na podstawie ust. 3 niniejszych SWU.

2. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa w odniesieniu do danego Pojazdu:

1) w przypadku przeniesienia własności (zbycia) Pojazdu;

2) z dniem udokumentowania nieobjętej Umową szkody polegającej na trwałej i zupełnej utracie Pojazdu.

3. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od zawarcia Umowy.

4. Wypowiedzenie Umowy przez Ubezpieczyciela lub Ubezpieczającego, jej rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy, przez Ubezpieczającego, następuje w formie pisemnej za poświadczeniem odbioru lub listem poleconym.

5. Ubezpieczający jest zobowiązany do opłacenia składki za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

 

§11
Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela

 

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności:

1) gdy Ubezpieczyciel AC nie uznał roszczenia z tytułu Ubezpieczenia AC, bądź Ubezpieczyciel OC sprawcy nie uznał roszczenia z polisy Ubezpieczenia OC;

2) za szkody zaistniałe przed datą rozpoczęcia okresu ubezpieczenia lub gdy składka ubezpieczeniowa nie została opłacona w całości i w terminie;

3) za obniżenie wysokości odszkodowania wypłaconego z Ubezpieczenia AC lub Ubezpieczenia OC z tytułu: udziału własnego, franszyzy lub innych potrąceń wynikających z warunków Ubezpieczenia AC lub Ubezpieczenia OC;

4) gdy Szkoda całkowita powstała w wyniku rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej kierowcy Pojazdu;

5) za straty pośrednie wszelkiego rodzaju, w tym straty ekonomiczne, utratę· zysków oraz straty powstałe na skutek braku możliwości użytkowania Pojazdu;

6) za szkody powstałe w Pojazdach, o których mowa w § 3 ust. 6 pkt. 4), 5), 6) i 7).

 

§12
Zwrot świadczenia

 

Zdarzenia, które wynikły pośrednio lub bezpośrednio z umyślnego działania Ubezpieczonego zmierzającego do otrzymania nienależnego odszkodowania skutkują obowiązkiem zwrotu kwoty wypłaconego odszkodowania. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do wymagania zwrotu opiat przez Ubezpieczającego i do wszczęcia stosownej procedury sądowej przeciwko Ubezpieczającemu.

 

§13
Przedawnienie roszczeń

 

1. Roszczenia z Umowy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat.

2. Bieg przedawnienia roszczenia rozpoczyna się w Dacie Szkody całkowitej.

 

§14
Postanowienia końcowe

 

1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia Ubezpieczyciela i Ubezpieczającego, z wyjątkiem zgłoszenia zdarzenia, powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesiane listem poleconym.

2. Reklamacje związane z zawieraniem lub wykonywaniem Umowy, Ubezpieczający może złożyć do Ubezpieczyciela w formie:

1) ustnej – telefonicznie pod numer: (+48 22) 522 26 15 (dostępny od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 8.00-16.00) albo osobiście do protokołu w siedzibie Ubezpieczyciela,

2) pisemnej – przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: AWP P&C S.A. Oddział w Polsce, ul. Domaniewska 50B, 02-672 Warszawa lub osobiście w siedzibie Ubezpieczyciela,

3) elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@mondial-assistance.pl

3. Ubezpieczyciel rozpatrzy reklamacje związane z zawieraniem lub wykonywaniem Umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od Ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 60 dni. O wydłużonym terminie rozpatrywania reklamacji wraz z uzasadnieniem składający reklamację zostanie poinformowany w formie pisemnej.

4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej pocztą. Na wniosek składającego reklamację odpowiedź może być wysłana pocztą elektroniczną.

5. Składającemu reklamację przysługuje prawo do odwołania się od uzyskanej odpowiedz] na reklamację poprzez złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie 30 dni od jej otrzymania do Dyrektora Oddziału Ubezpieczyciela. Odpowiedź na odwołanie udzielana jest w formie pisemnej niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania i przesyłana jest pocztą lub zgodnie z ust. 4.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi SWU mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz powszechnie obowiązujących aktów prawnych w zakresie Umowy.

7. Prawem właściwym dla SWU jest prawo polskie.

8. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Ubezpieczycielem i Ubezpieczającym jest język polski.

9. Spory wynikające z Umowy można rozwiązać w drodze postępowania sądowego poprzez wystąpienie z powództwem do sądu powszechnego. Pozwanym powinien być Ubezpieczyciel.

10. Powództwo o roszczenie wynikające z Umowy można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego.

11. Niniejsze SWU przyjęte zostały Uchwalą Ubezpieczyciela nr U/010/2018 z dnia 29 marca 2018 r. i wchodzą w życie z dniem 30 marca 2018 r.