Gdy jesteś poszkodowanym

Instrukcja postępowania

Szkoda zgłaszana jest ubezpieczycielowi przez Dział Likwidacji Szkód Grupy Masterlease

Szkoda zgłaszana jest ubezpieczycielowi przez Dział Likwidacji Szkód Grupy Masterlease.

Dlatego prosimy nie zgłaszać szkód bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Po upewnieniu się, że Ty lub któryś z uczestników kolizji nie potrzebuje udzielenia pierwszej pomocy, czy wezwania Pogotowia Ratunkowego, podejmij poniższe kroki.

1. Wezwij Policję na miejsce zdarzenia w przypadku, gdy:

a. szkoda (obejmująca także wyposażenie samochodu) powstała na skutek aktu wandalizmu,

b. uczestniczysz w zdarzeniu, w której jakikolwiek jej uczestnik został ranny lub poniósł śmierć na miejscu,

c. uczestniczysz w zdarzeniu powstałym w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo (np. Istnieje prawdopodobieństwo, że sprawca zdarzenia jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających),

d. sprawca nie jest obywatelem RP,

e. pojazd sprawcy zarejestrowany jest poza RP,

f. okoliczności zdarzenia są między jego uczestnikami sporne,

g. sprawca będący osobą trzecią w chwili wystąpienia zdarzenia nie jest w stanie okazać ważnego prawa jazdy uprawniającego do kierowania pojazdem, którym uczestniczył w zdarzeniu, dowodu rejestracyjnego, ważnego badania technicznego lub potwierdzenia zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC ważnego w dacie szkody,

h. sprawca zdarzenia będący osobą trzecią odmawia wydania oświadczenia o spowodowaniu szkody,
danych dotyczących polisy OC sprawcy (numer polisy i nazwa zakładu ubezpieczeń).

Zanotuj dane jednostki / funkcjonariuszy Policji, która obsługiwała zdarzenie.

W pozostałych przypadkach, nie wymienionych powyżej, na swoje wyłączne ryzyko, możesz odstąpić od wezwania Policji na miejsce zdarzenia pod warunkiem, że:

1. okoliczności zdarzenia są niesporne między uczestnikami,

2. sprawca jest obywatelem polskim i przyznaje się do spowodowania kolizji oraz 

3. dobrowolnie sporządzi i podpisze Oświadczenie sprawcy wypadku, które powinno zawierać:

 • model i markę pojazdu oraz numer rejestracyjny,
 • dane właściciela pojazdu,
 • dane kierującego w momencie kolizji,
 • nr polisy OC i nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego (samochody Grupy Masterlease mają ubezpieczenia pakietowe ze wspólnym numerem polisy AC, OC i NW),
 • opis okoliczności zdarzenia.
 • opis uszkodzeń,
 • dane osobowe ewentualnych świadków.

Zalecamy, aby wzór Oświadczenia sprawcy wypadku wydrukować i wozić w samochodzie.

2. Powiadom Dział Likwidacji Szkód Grupy Masterlease

Zgłoszenie / informacja w sprawie szkody

 • Tel. 58 340 44 00 wewn. 3
 • Czynne od poniedziałku do piątku, godz. 8-18

Assistance (24h)

 • Zadzwoń w razie nagłej sytuacji na drodze i na wypadek problemów, które zdarzą się poza godzinami pracy Centrum Technicznego
 • Tel. 58 340 44 00 wewn. 1 (czynne 24h)

Uwaga!

 • W razie potrzeby pomoc drogowa jest wysyłana przez Dział Likwidacji Szkód Grupy Masterlease lub Assistance Grupy Masterlease.
 • Prosimy nie korzystać z innych pomocy drogowych bez zgody Grupy Masterlease.

3. Wypełnij druki zgłoszenia szkody

 • Na tej stronie znajdziesz wzory druków oraz instrukcję postępowania.
 • Zgłoszenie szkody musi nastąpić przez nasze Dział Likwidacji Szkód. Prosimy nie zgłaszać szkód bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego.

4. Uzgodnij termin i miejsce naprawy samochodu

Uzgodnij telefonicznie z Działem Likwidacji Szkód:

 • termin i miejsce podstawienia samochodu do naprawy,
 • wydanie ewentualnego samochodu zastępczego.

5. Przekaż dokumenty warsztatowi

Przekaż wskazane poniżej dokumenty do działu blacharsko-lakierniczego warsztatu, który wykonuje naprawę.

Zrób to najpóźniej do dnia odbioru samochodu po naprawie, ponieważ warsztat nie może wydać samochodu do czasu przekazania dokumentów.

 • oryginał wypełnionych druków zgłoszenia szkody,
 • kserokopię oświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdem, przesłanym przez Grupę Masterlease lub dostępnym w serwisie naprawczym,
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego,
 • ewentualne inne dokumenty związane ze szkodą: oświadczenie sprawcy wypadku, zaświadczenie, kopię notatki z Policji.

Samochód zastępczy

Możemy zapewnić Ci samochód zastępczy na czas naprawy.