Kodeks Postępowania dla Kontrahentów

Wstęp

Misją Spółek Grupy Kapitałowej Masterlease (dalej zwane „Spółki”), których aktualny wykaz znajduje się na stronie masterlease.pl/grupa, jest zapewnienie nieprzerwanej mobilności i dostępu do prostych oraz nowoczesnych usług związanych z finansowaniem i zarządzaniem samochodami dla Kontrahentów, dlatego też Spółki konsekwentnie zmierzają w kierunku zmian, inwestują w rozwój i odpowiedzialnie wdrażają nowoczesne technologie, aby umożliwiać Kontrahentom wygodne zarządzanie finansami w każdym miejscu i czasie.

Spółki przyjęły Politykę ESG, mając na względzie dbałość nie tylko o swój interes ekonomiczny, ale również o to, by podjęte działania przynosiły szeroko pojęte korzyści wszystkim Kontrahentom i środowisku naturalnemu.

W oparciu o obowiązujące w Spółkach wartości w zakresie ładu korporacyjnego, odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, Spółki propagują wśród Kontrahentów przestrzeganie wymienionych zasad i w tym celu wprowadziły Kodeks Postępowania dla Kontrahentów, zakładający minimalne standardy dotyczące współpracy, które są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami prawnymi.

Aktualna wersja niniejszego Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów dostępna jest pod adresem masterlease.pl.

Spółki dążą do tego, aby niniejszy Kodeks Postępowania dla Kontrahentów stanowił integralną cześć umów pomiędzy Kontrahentami a Spółkami.

Kim jest Kontrahent?

Kontrahent to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, współpracująca lub ubiegająca się o nawiązanie relacji biznesowej ze Spółkami Grupy Masterlease, w tym pośrednicy, współwykonawcy, doradcy, dostawcy  towarów i usług.

Ogólne zobowiązania

Jako że nasi Kontrahenci (i ich dostawcy, podwykonawcy) odgrywają istotną rolę we współpracy ze Spółkami, Spółki oczekują od nich przestrzegania poniższych zasad, standardów, jak również przepisów prawa powszechnie obowiązującego (w tym prawa międzynarodowego).

Niniejszy Kodeks Postępowania dla Kontrahentów określenia minimalne wymagania, które Kontrahenci powinni spełnić, prowadząc interesy ze Spółkami. Spółki oczekują w szczególności od Kontrahentów:

 • przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji prawnych;
 • wykazywania się zaangażowaniem w przestrzeganiu wymogów niniejszego Kodeksu lub własnego równoważnego dokumentu propagującego wartości etyczne, pozwalającego na zachowanie zrównoważonego rozwoju, czyli bilansowanie rozwoju społecznego i gospodarczego przy jednoczesnym uwzględnieniu ochrony środowiska oraz potrzeb obecnego pokolenia, które mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie;
 • zapewnienia swoim pracownikom dostępu do kanału zgłaszania nieprawidłowości w celu anonimowego wyrażenia obaw dotyczących niewłaściwego postępowania związanego z zasadami propagowanymi przez niniejszy Kodeks oraz podejmowania działań naprawczych.

Odpowiedzialność środowiskowa

Spółki oczekują od Kontrahentów:

 • efektywnego korzystania z zasobów i świadomego zarządzania substancjami i chemikaliami w celu zapewnienia ich bezpiecznego stosowania w całym cyklu życia oraz oszczędnego gospodarowania papierem, wodą i energią;
 • minimalizacji i właściwego gospodarowania odpadami;
 • stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a w szczególności wykorzystywania podpisów elektronicznych, pracy w systemie zdalnym lub hybrydowym;
 • ograniczania negatywnego wpływu działalności na środowisko i podejmowania działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej.

Odpowiedzialność społeczna

Spółki zachęcają Kontrahentów do:

 • kierowania się zasadą równego traktowania oraz kreowania przyjaznego środowiska pracy, w którym każda osoba ma możliwość rozwijania swojego potencjału i realizowania zadań w atmosferze szacunku oraz poczuciu sprawiedliwego traktowania, co w praktyce oznacza niedyskryminowanie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansów oraz dostępu do szkoleń, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę zatrudnienia czy staż pracy;
 • przestrzegania obowiązujących praw, szanowania osobistej godności, prywatności i praw każdego człowieka, zasad dotyczących godziwego wynagrodzenia oraz praw i umów dotyczących godzin pracy i wypoczynku, wynagrodzeń oraz wszelkich świadczeń;
 • podejmowania wysiłku na rzecz zapobiegania sytuacjom zagrażającym życiu i zdrowiu pracowników, analizy aktualnego stanu z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa podczas planowania swoich działań oraz zapewniania środowiska pracy zgodnie z wymaganiami przepisów dotyczącymi szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • podejmowania działań mających na celu zapobieganie nierównemu lub niestosownemu traktowaniu pracowników poprzez wypełnianie obowiązków związanych z zarządzaniem konfliktami interesów, polityką compliance oraz przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji;
 • prowadzenia aktywnego działania na rzecz i z udziałem społeczeństwa.

Ład korporacyjny

Spółki zachęcają Kontrahentów do:

 • propagowania wartości, zasad, norm postępowania i postaw etycznych, pozwalających na świadome kształtowanie środowiska wewnętrznego organizacji, jak również jej otoczenia zewnętrznego;
 • przestrzegania przepisów prawa, przejrzystości i właściwego zarządzania, zaufania i współpracy z Kontrahentami oraz braku tolerancji wobec korupcji, które stanowią inspirację dla modeli postępowania oraz pozwalają na skuteczne i uczciwe konkurowanie na rynku, zwiększanie poziomu zadowolenia klientów, maksymalizację poziomu zysków swoich udziałowców, rozwijanie umiejętności i promowanie korzystnego rozwoju zasobów ludzkich;
 • poszanowania zasad wolnej i uczciwej konkurencji we wszystkich relacjach biznesowych z Kontrahentami;
 • potępiania udziału w procesie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i każdej działalności przestępczej, a tym samym przestrzeganiu obowiązujących sankcji handlowych i zachowaniu należytej ostrożności przy współpracy z Kontrahentami;
 • zapobiegania konfliktom interesów zarówno z Kontrahentami jak i wśród pracowników, a także do postępowania w sposób zgodny z przyjętymi normami etycznymi, bezpiecznego przetwarzania danych osobowych i informacji. W przypadku zaistnienia niezgodności prosimy o kontakt pod adresem: compliance@masterlease.pl;
 • propagowania wśród pracowników działań podnoszących świadomość w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego, mając na względzie ochronę informacji, urządzeń i zasobów cyfrowych;
 • posiadania wewnętrznych planów ciągłości działania organizacji, mających na celu  łagodzenie skutków potencjalnego narażenia na terroryzm, przestępczość, zagrożenia biznesowe, pandemię, klęski żywiołowe i poważne wypadki.
 • systematycznej kontroli wszystkich procesów w swoim obszarze działalności i prowadzenia dokumentacji w sposób rzetelny, przejrzysty i transparentny. Spółki  zastrzegają sobie możliwość przeprowadzenia kontroli Kontrahenta po uprzednim uzyskaniu stosownych pozwoleń.