Dla inwestorów

Prime Car Management

Dla inwestorów PCM

2019

2019-12-23 Oświadczenie Emitenta dot. całkowitej spłaty obligacji

2019-11-08 Certyfikat Zgodności PCM na dzień 30.09.2019

2019-10-28 Zobowiązanie Emitenta do dalszego wypełniania obowiązków informacyjnych

2019-10-16 Raport nr 53/2019 – Wcześniejszy wykup przez Emitenta obligacji serii 1/2017

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie wcześniejszego wykupu 2.356 (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć) sztuk obligacji serii 1/2017 o wartości nominalnej 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 235.600.000 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć milionów sześćset tysięcy złotych), oznaczonych kodem ISIN PLPRMCM00055 („Obligacje”), wyemitowanych w dniu 21 grudnia 2017 r., których ostateczny termin wykupu przypada na dzień 21 grudnia 2020 r.

Datą Wcześniejszego Wykupu Obligacji będzie Data Płatności Odsetek za 8 Okres Odsetkowy, która przypada w dniu 21 grudnia 2019 roku, z zastrzeżeniem pkt 7.3.2. Warunków Emisji Obligacji. Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę za każdą Obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej jednej Obligacji, powiększonej o premię oraz kwotę odsetek narosłych do Daty Wcześniejszego Wykupu.

Wcześniejszy wykup Obligacji realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW. Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż podstawę wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta stanowi punkt 7.3 Warunków Emisji Obligacji.

Skorzystanie przez Emitenta z prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji, będzie wymagało zawieszenia obrotu Obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez spółkę pod firmą BondSpot S.A. oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (…).

2019-10-16 Zawiadomienie Obligatariuszy o Wcześniejszym Wykupie Obligacji przez Emitenta

2019-10-15 Oświadczenie o wartości przedmiotu zastawu rejestrowego 3Q2019

2019-10-15 Oświadczenie o wysokości wskaźników zabezpieczenia 3Q2019

2019-08-14 Certyfikat Zgodności PCM na dzień 30.06.2019

2019-07-16 Raport nr 38/2019 – Nabycie przez Emitenta obligacji serii 1/2017 w celu umorzenia

Raport nr 38/2019 – Nabycie przez Emitenta obligacji serii 1/2017 w celu umorzenia Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, w ramach realizacji uchwały Zarządu z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie nabycia w celu umorzenia obligacji serii 1/2017 (oznaczonych kodem ISIN PLPRMCM00055), wyemitowanych przez Emitenta w dniu 21 grudnia 2017 roku („Obligacje”), Emitent dokonuje publikacji ogłoszenia w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży Obligacji.

Treść ogłoszenia w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży Obligacji, zawierającego w szczególności harmonogram oraz warunki skupu Obligacji, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Po zakończeniu procesu nabycia Obligacji Emitent poinformuje o jego wynikach w odrębnym raporcie bieżącym.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (…).

Załącznik: Ogłoszenie

2019-07-12 Tabela odsetkowa 7 okres odsetkowy

2019-07-11 Oświadczenie o wysokości wskaźników zabezpieczenia 2Q2019

2019-07-11 Oświadczenie o wartości przedmiotu zastawu rejestrowego 2Q2019

2019-05-09 Świadectwo zgodności Obligacje PCM 31.03.2019

2019-04-15 Oświadczenie o wartości przedmiotu zastawu rejestrowego 1Q2019

2019-04-15 Oświadczenie o wysokości wskaźników zabezpieczenia 1Q2019

2019-03-28 Sprawozdanie z usługi atestacyjnej Kowenanty Obligacje 2018

2019-03-28 Świadectwo zgodności Obligacje PCM 2018 rok

2019-02-08 Wycena pojazdów na dzień 31.12.2018

2019-01-15 Oświadczenie o wysokości wskaźników zabezpieczenia 4Q2018

2019-01-15 Oświadczenie o wartości przedmiotu zastawu rejestrowego 4Q2018

2018

2018.12.18 Tabela odsetkowa za V okres

2018.11.08 Świadectwo Zgodności za 3Q2018

2018.10.15 Oświadczenie o wartości przedmiotu zastawu rejestrowego na zbiorze 3Q2018

2018.10.15 Oświadczenie o wysokości wskaźników zabezpieczenia 3Q2018

2018.09.18 Tabela odsetkowa za IV okres

2018.09.18 Protokół i uchwały ze Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 17.09.2018

2018.09.17 Raport nr 37/2018 – Informacja o uchwale podjętej przez Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji Serii 1/2017

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 36/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r., Zarząd „Prime Car Management” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji Serii 1/2017 (oznaczonych kodem ISIN PLPRMCM00055) („Obligacje”), wyemitowanych przez Emitenta w dniu 21 grudnia 2017 roku, podjęło uchwałę w sprawie zrzeczenia się przez Obligatariuszy Spółki uprawnień i roszczeń związanych z możliwością żądania zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku wystąpienia Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w punkcie 10.10.1 Warunków Emisji.

Na mocy ww. uchwały  Zgromadzenie Obligatariuszy postanowiło, że wystąpienie przypadków przekroczenia przez Emitenta Wskaźnika Zadłużenia Grupy Kapitałowej (Kapitały Własne) w Dacie Obliczenia przypadającej na dzień: (i) 30 września 2018 roku, (ii) 31 grudnia 2018 roku, (iii) 31 marca 2019 roku, (iv) 30 czerwca 2019 roku oraz (v) 30 września 2019 roku, nie będzie uprawniało Obligatariuszy do skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu na podstawie punktu 10.1.1 w związku z punktem 10.10.1 Warunków Emisji (w tym m.in. do żądania zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy celem podjęcia uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na skorzystanie przez Obligatariuszy z Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w punkcie 10.1.1 w związku z punktem 10.10.1 Warunków Emisji), pod warunkiem, że Wskaźnik Zadłużenia Grupy Kapitałowej (Kapitały Własne), wykazywany w Świadectwie Zgodności przekazywanym przez Emitenta w Dacie Obliczenia przypadającej na każdą z ww. dat, nie będzie wyższy niż 4,0.

Ww. uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu Obligatariuszy, głosowali przeciwko tej uchwale lub nabyli Obligacje po dniu podjęcia tej uchwały.

Na Zgromadzeniu Obligatariuszy stawili się Obligatariusze reprezentujący 99,84 procent głosów, w związku z czym Zgromadzenie Obligatariuszy było zdolne do podjęcia powyższej uchwały.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu. W terminie 7 dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent opublikuje na swojej stronie internetowej protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

Załącznik: Treść uchwały

2018.08.29 Świadectwo zgodności 2Q2018

2018.08.22 Raport nr 36/2018 – Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii 1/2017

Zarząd „Prime Car Management” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent” lub „Spółka”) informuje o zwołaniu w dniu 22 sierpnia 2018 r. z własnej inicjatywy – na dzień 17 września 2018 r. – Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii 1/2017 (oznaczonych kodem ISIN PLPRMCM00055) Emitenta wyemitowanych w dniu 21 grudnia 2017 roku.

Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie podjęcie uchwał, o których mowa w punkcie 10.1.3 warunków emisji Obligacji („WEO”), dotyczących stwierdzenia przez Zgromadzenie Obligatariuszy, że wystąpienie w przyszłości i trwanie zdarzenia, o którym mowa w punkcie 10.10.1 WEO nie będzie stanowiło Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu (jak zdefiniowano w WEO).

Intencją Spółki jest doprowadzenie do zaktualizowania ścieżki wzrostu wartości Wskaźnika Zadłużenia Grupy Kapitałowej (Kapitały Własne) zdefiniowanego w p. 13.3.9 WEO. Aktualizacja ma zapewnić uspójnienie wartości tego wskaźnika z wartością analogicznych wskaźników w istniejących umowach kredytowych Spółki. Intencją Spółki nie jest dokonywanie zmiany wartości docelowego poziomu tego wskaźnika ustalonego pierwotnie w WEO. Potrzeba aktualizacji wynika z większej niż zakładana dynamiki wzrostu wartości zawartych kontraktów leasingowych z podobną perspektywą w nadchodzących okresach i jednocześnie niższego niż zakładano tempa wzrostu kapitału własnego Spółki.

Szczegółowe informacje dotyczące porządku i przedmiotu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, a także warunków udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy znajdują się w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy, które stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Załącznik: Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii 1/2017

2018.07.13 Oświadczenie o wartości przedmiotu zastawu rejestrowego na zbiorze na dzień 30.06.2018

2018.07.13 Oświadczenie o wysokości wskaźników zabezpieczenia na dzień 30.06.2018

2018.06.18 Tabela odsetkowa III okres

2018.05.09 Świadectwo zgodności 1Q2018

2018.04.13 Oświadczenia o wartości przedmiotu zastawu

2018.04.13 Oświadczenie o wysokości wskaźników zabezpieczeń za 1 kwartał 2018 roku

2018.04.03 Oświadczenie o zgodności

2018.02.28 Wycena pojazdów na dzień 28-02-2018

2018.02.27 Tabela odsetkowa

2018.02.27 Tabela odsetkowa (II okres odsetkowy)

2017

2017.12.21 Grupa Masterlease wyemitowała trzyletnie obligacje o wartości 250 mln zł

W dniu 21 grudnia 2017 r. spółka Prime Car Management S.A.  wyemitowała  trzyletnie obligacje o łącznej wartości 250 mln złotych, o oprocentowaniu zmiennym, opartym o stawkę WIBOR 3M, powiększonym o marżę w wysokości 1,7%.

2017.12.21 Raport nr 30/2017 – Rozliczenie emisji obligacji serii 1/2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. dotyczącego uchwały Zarządu „Prime Car Management” S.A. z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii 1/2017 oraz zatwierdzenia Warunków Emisji obligacji serii 1/2017, Zarząd „Prime Car Management” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że dokonał w dniu dzisiejszym emisji i przydziału obligacji serii 1/2017, a co za tym idzie emisja obligacji serii 1/2017 doszła do skutku.

2017.12.18 Raport nr 29/2017 – Uchwała Zarządu w sprawie emisji pierwszej serii obligacji Spółki w ramach Programu Emisji i zatwierdzenia Warunków Emisji pierwszej serii obligacji Spółki

Zarząd „Prime Car Management” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że po zakończeniu w dniu 18 grudnia 2017 r. budowy księgi popytu, podjął decyzję o emisji obligacji kuponowych w ramach Programu Emisji obligacji, o otwarciu którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. W związku z powyższym Zarząd Emitenta podjął w dniu 18 grudnia 2017 r. uchwałę w sprawie emisji do 2.500 (słownie: dwa i pół tysiąca) sztuk obligacji na okaziciela serii 1/2017, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 250.000.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) („Obligacje Serii 1/2017”) oraz zatwierdzenia Warunków Emisji Obligacji Serii 1/2017.

Obligacje Serii 1/2017 zostaną wyemitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające będą podlegać prawu polskiemu.

Cena emisyjna jednej Obligacji Serii 1/2017 będzie równa jej wartości nominalnej.

Obligacje Serii 1/2017 będą zabezpieczone i będą uprawniać wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Zabezpieczenie Obligacji Serii 1/2017 stanowić będą m.in. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych oraz praw należących do Emitenta, zastaw rejestrowy na rachunku bankowym Emitenta, a także poręczenia udzielone przez spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.

Obligacje Serii 1/2017 nie będą miały formy dokumentu zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”), a prawa z Obligacji Serii 1/2017 mogą być przenoszone zgodnie z art. 8 ust. 6 Ustawy o Obligacjach.

Emisja Obligacji Serii 1/2017 nastąpi w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach. Obligacje Serii 1/2017 nie są ani nie będą przedmiotem oferty publicznej Spółki.

Planowany dzień emisji Obligacji Serii 1/2017 przypadać będzie na dzień 21 grudnia 2017 r., a wykup Obligacji Serii 1/2017 przewidziany został na dzień 21 grudnia 2020 r.

Obligacje Serii 1/2017 będą oprocentowane, a odsetki będą płatne w okresach kwartalnych. Oprocentowanie będzie zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o marżę w wysokości 1,7%.

Do dnia 30 kwietnia 2018 r. Obligacje 1/2017 zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst („ASO Catalyst”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A., stosownie do regulacji ASO Catalyst, o czym Spółka będzie informować w odrębnych raportach bieżących.

Perspektywy kształtowania się wysokości zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu wyemitowanych Obligacji Serii 1/2017 należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu MAR oraz ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.